Studium‎ > ‎Absolutorium‎ > ‎

Směrnice 5/19 Absolventské písemné práce

Směrnice č. 5/19


Absolventské písemné práce (APP)


Vnitřní směrnice Konzervatoře Pardubice

  1. Součástí absolutoria v Konzervatoři Pardubice je obhajoba písemné absolventské práce.

  2. K tvorbě absolventské písemné práce vede žáka v průběhu 5. a 6. ročníku zejména kolektivně vyučovaný předmět HES (Historicko – estetický seminář), a to zejména v rovině formálního zpracování. V druhém pololetí 5. ročníku student odevzdá a odprezentuje referát na zvažované téma své absolventské práce v rozsahu 3 stran. Součástí referátu musí být alespoň tři bibliografické citace využitých zdrojů. Do konce 1. pololetí 6. ročníku odevzdá vyučujícímu HES alespoň 5 stránek odborného textu s hodnocením a podpisem konzultanta.

  3. Žák si sám volí konzultanta, téma práce, a podá přihlášku vedení Konzervatoře Pardubice (na studijní oddělení) na předepsaném, žákem a konzultantem podepsaném formuláři, nejpozději do konce měsíce října příslušného školního roku.

  4. Jakékoliv změny v názvu práce po odevzdání přihlášky je nutno písemně nahlásit na studijním oddělení, nejpozději do konce měsíce ledna příslušného školního roku.

  5. Ředitel školy žákům schválí (přidělí) témata absolventské písemné práce do konce měsíce listopadu příslušného školního roku.

  6. Konzultant absolventské písemné práce by měl být pedagogem Konzervatoře Pardubice a svým podpisem na přihlášce zadání absolventské práce na sebe přijímá odpovědnost zejména vedení obsahové stránky. Konzultant může téma také odmítnout. Pokud žák nenalezne mezi pedagogy školy vzhledem k vybranému tématu vhodného konzultanta, může ředitelství školy (na studijním oddělení) písemně požádat o možnost externího konzultanta (mimo školu), nebo musí téma práce změnit. Konzultace probíhají na základě osobní domluvy s žákem, mohou probíhat i elektronicky. Do konce klasifikačního období 1. pololetí absolventského ročníku odevzdá žák alespoň pět stran odborného textu v předepsané normě s hodnocením a podpisem konzultanta vyučujícímu předmětu HES. Nejpozději týden před zahájením absolventských zkoušek odevzdá konzultant na studijní oddělení zprávu o vlastním procesu tvorby a spolupráce na absolventské práci (předepsaný formulář). Zde může dílo i stručně slovně zhodnotit, nenavrhuje však známku. Tato zpráva je pak součástí obhajoby, které se konzultant neúčastní, a je k ní přihlédnuto v závěrečném hodnocení.

  7. Po odevzdání přihlášek absolventských písemných prací jmenuje vedení školy (pověřený zástupce) dle témat prací, a po konzultaci s vedoucími oddělení, k jednotlivým pracím oponenty. Oponent absolventské písemné práce musí být pedagogem školy.   Nejpozději měsíc před zahájením absolventských zkoušek si oponent na studijním oddělení vyzvedne jeden exemplář absolventské práce, který pečlivě prostuduje. Nejpozději týden před zahájením absolventských zkoušek odevzdá oponent na studijní oddělení oponentský posudek (na závazném, předepsaném formuláři) s předběžným hodnocením. Oponent je členem absolventské zkušební komise – účastní se obhajoby jako tzv. zkoušející. Pokud se ze závažného důvodu nemůže oponent obhajoby zúčastnit, sdělí to včas (před započetím absolutorií) vedení školy, které jmenuje do zkušební komise náhradního zkoušejícího.

  8. Žák odevzdá absolventskou písemnou práci ve třech kopiích (2x fyzický výtisk, formát A4 v knižní nebo kroužkové vazbě, 1x na CD ve formátu *.pdf) nejpozději měsíc před absolventskou zkouškou vedení Konzervatoře Pardubice (studijní oddělení). Nebude-li práce odevzdána měsíc před termínem zahájení absolventských zkoušek, nebude student k absolventské zkoušce v daném termínu připuštěn.

  9. Průběh obhajoby absolventské písemné práce: V úvodu autor práce krátce představí práci a zdůrazní nejdůležitější aspekty. Poté je přečtena zpráva konzultanta, následně oponentský posudek, na který autor práce v následné diskusi reaguje. Na místě obhajoby je rovněž alespoň jeden výtisk práce k nahlédnutí. Obhajoba může být rovněž doplněna např. krátkou zvukovou ukázkou či obrazovým materiálem, což je však třeba předem připravit a domluvit s předsedou komise.

 

Pardubice 12. 10. 2017

 

                                                                                               Mgr. Dalibor Hlava

                                                                                   ředitel Konzervatoře Pardubice

Ċ
Alois Mech,
13. 10. 2017 3:23