SPK‎ > ‎

Statut SPK

Sdružení přátel Konzervatoře Pardubice

S T A T U T

Název: Sdružení přátel Konzervatoře Pardubice

Sídlo: Dům hudby, Sukova třída 1260, 530 02  Pardubice

Sdružení přátel Konzervatoře Pardubice (dále jen SPK) se zakládá podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a je právnickou osobou, IČ 48161764.

Náplň činnosti SPK:

-       spolupráce s Konzervatoří Pardubice za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školy v oblasti výchovně vzdělávací, materiální a zájmové,

-       finanční pomoc při zajišťování školních i mimoškolních vzdělávacích a koncertních akcí organizovaných pro studenty školy,

-       materiální pomoc při zlepšování školního prostředí,

-       pomoc  škole při získávání sponzorů a při veřejných aktivitách školy.

Členové SPK:

Členem SPK může být  (na základě přihlášky) každý občan starší 18ti let, který se ztotožňuje s náplní činnosti této organizace a chce se aktivně účastnit plnění jejich úkolů.

Členem může být i cizí státní příslušník, splňuje-li předepsaná kritéria.Přihlášky přijímá výbor SPK.

Podmínkou členství v SPK je zaplacení členského příspěvku pro každý školní rok,výše příspěvku je odhlasována členskou schůzí.

Člen má právo účastnit se členských schůzí SPK, vznášet připomínky a podněty, účastnit se akcí SPK, volit a být volen do výboru SPK.

Členství zaniká písemným oznámením o vystoupení, neuhrazením ročního příspěvku,úmrtím,zánikem

SPK nebo jeho dobrovolným rozpuštěním.

Orgány SPK:

V čele SPK stojí 3 členný výbor SPK volený členskou schůzí z řad členů, vždy na jeden školní rok. Výbor si ze svých členů zvolí předsedu,hospodáře a člena pro kontrolu hospodaření s prostředky SPK. Výbor SPK úzce spolupracuje s vedením Konzervatoře zejména v zajišťování mimoškolních studentských akcí a v hospodárném nakládání s finančními prostředky SPK.

Jménem SPK jsou oprávněni jednat a písemné právní úkony samostatně podepisovat předseda a hospodář.Při jednáních jsou vázáni většinovým názorem výboru SPK a vedení Konzervatoře.

Členská schůze SPK jako nejvyšší orgán sdružení

-       volí výbor SPK 

-       projednává zprávu výboru o činnosti

-       schvaluje rozpočet a čerpání finančních prostředků SPK

-       usnáší se na výši členského příspěvku

-       schvaluje rozpuštění SPK

Členská schůze SPK se koná nejméně jednou ve školním roce a je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení.Pokud do 15ti minut od zahájení nebude přítomna nadpoloviční většina členů,členská schůze může jednat a přijímat usnesení,je-li přítomno alespoň 10% členů.

Finanční prostředky a hospodaření SPK:

Finanční prostředky tvoří zejména:

-       členské příspěvky členů SPK

-       příjmy z vlastní činnosti SPK

-       dary a dotace od jiných právnických či fyzických osob.

Finanční prostředky slouží k plnění úkolů a cílů SPK. Za hospodaření a evidenci finančních prostředků je zodpovědný hospodář SPK a je oprávněn samostatně podepisovat jménem SPK dokumenty týkající se financí (např.faktury, pokladní doklady atp.). 

Kontrolu hospodaření provádí pověřený člen výboru SPK spolu s předsedou SPK. Zprávu o hospodaření s prostředky schvaluje členská schůze. Hospodaření SPK se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Závěr:Tento Statut nahrazuje Statut z 13.11.2003 a je platný od 15.11.2012 schválením členskou schůzí.

 

 

Pardubice 15.11. 2012                                                                  
Výbor SPK:

                                                                                 Bc.Lenka Královcová-předseda výboru

                                                                                 Ing.Lenka Hromádková-hospodář

                                                                                 MgA.Jolana Saidlová-kontrola hospodaření