Soutěžní řád SK2019

42. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR

ve hře na klavír, akordeon, kytaru a v sólovém zpěvu.

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 

42. soutěžní přehlídku konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na klavír, akordeon, kytaru a v sólovém zpěvu pořádá dle pověření Asociace konzervatoří České republiky, z.s. ve školním roce 2019/2020 Konzervatoř Pardubice, příspěvková organizace.

 

Soutěž se koná 22. – 24. listopadu 2019 v sídle Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, Pardubice.

 

1.       Za výběr soutěžících odpovídá ředitel vysílající školy.

 

2.       Soutěž proběhne ve třech kategoriích:

·         I. kategorie – studenti 1. a 2. ročníku

·         II. kategorie – studenti 3. a 4. ročníku

·         III. kategorie – studenti 5. a 6. ročníku

 

Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit studenti konzervatoří a hudebních gymnázií ČR denního i kombinovaného studia – jejich zařazení je shodné. Účastník náležící dle ročníku studia do nižší kategorie, může soutěžit za kategorii vyšší. Účastník náležící dle ročníku studia do vyšší kategorie, nesmí soutěžit za kategorii nižší.

 

3.       Soutěž je ve všech kategoriích jednokolová.

 

4.       Z každé školy může soutěžit maximálně 20 účastníků, tj. 5 klavíristů, 5 akordeonistů, 5 kytaristů a 5 zpěváků. Při nevyužití maximálního počtu soutěžících v jednom soutěžním oboru nelze navyšovat jiný soutěžní obor do celkového počtu 20 účastníků z každé soutěžící školy.  Každá soutěžící škola si rozhodne, které kategorie v rámci jednotlivých soutěžních oborů obešle.  Jednu kategorii (vždy v rámci jednoho soutěžního oboru) lze obsadit maximálně dvěma soutěžícími (např. 2-2-1, 1-2-2,  2-1-2, 0-2-2, atp.). Jakákoli kombinace však nesmí přesáhnout maximální počet 5 soutěžících v rámci jednoho soutěžního oboru.

 

5.       Jednotlivé výkony soutěžících budou posuzovány čtyřmi pětičlennými porotami:

·         pro klavír

·         pro akordeon

·         pro kytaru

·         pro sólový zpěv

 

6.       Porotu zpravidla tvoří pedagogové vysokých uměleckých škol ČR i zahraničních, a výkonní umělci. Členy poroty nemohou být pedagogové konzervatoří a nižších stupňů uměleckého školství. Složení poroty lze v průběhu soutěže měnit jen ve výjimečných případech.  Účast v porotě je považována za činnost pedagogicky významnou, neboť při rozhodování soutěže nebo přehlídky musí každý porotce prokázat své odborné kvality a současně respektovat základní principy etiky a mravnosti.

 

7.       Práci poroty řídí předseda, který informuje soutěžící a veřejnost o rozhodnutí poroty.

 

8.       Organizátor soutěže určí tajemníka poroty. Tajemník nemá právo hodnotit soutěžní výkony, náplň jeho práce má organizační charakter. Dbá na dodržování organizačního řádu, soutěžního řádu a jiných stanovených podmínek a propozic.

 

9.       Členové porot jsou organizátorem soutěže seznámeni s ustanoveními organizačního řádu, soutěžního řádu a jiných stanovených podmínek a propozic, jsou povinni se jimi řídit. Porota zodpovídá za dodržení soutěžních podmínek a garantuje plnou objektivitu hodnocení a regulérnost průběhu soutěže.

 

10.   Soutěžní vystoupení může probíhat pouze za přítomnosti všech členů poroty.

 

11.   Pořadí soutěžících a jejich jednotlivých soutěžních výkonů rozhodne losování, které se uskuteční při zahájení soutěže v pátek 22. 11. 2019.

 

12.   Soutěžní programy (viz. níže) pro každý soutěžní obor, ve všech kategoriích i s časovými limity vyhlašuje pořádající škola.

·         Časový limit pro jednotlivé obory a kategorie je uveden v soutěžním programu (viz níže).  Časový limit je definován jako celkový čas celého výstupu, i s pauzami mezi jednotlivými skladbami, částmi. Uvedené minutáže jsou zavazující, při nesplnění spodní hranice bude soutěžící diskvalifikován. Při překročení horní hranice bude jeho soutěžní výkon přerušen, tato skutečnost však nemá vliv na hodnocení samotného výkonu

·         Pořadí skladeb a povinnost hry zpaměti pro jednotlivé obory a kategorie je uvedena v soutěžním programu (viz níže).

 

13.   Hodnocení jednotlivých vystoupení je dáno stupnicí od 1 – 25 bodů. Součet bodů se dělí počtem bodujících porotců, přičemž dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.

·         Bodování:

25 – 21 bodů        – výkon vynikající

20 – 16 bodů         – výkon velmi dobrý

15 – 10 bodů         – výkon uspokojivý

9 – 1 bod                 – výkon neuspokojivý

 

14.   Bodování je tajné. Předsedové odborných porot musí po skončení soutěže zveřejnit bodové průměry soutěžících. Dílčí bodování zveřejněno nebude. Tajemník předává předsedovi odborné poroty výsledek bodování až po ukončení celé kategorie.

 

15.   Jednání porot jsou neveřejná, výstupem jsou pouze výsledkové listiny a protokol.

 

16.   Každá odborná porota pro každou kategorii stanoví, kdy (tzn. po kolika odehraných výkonech) budou tajemníkovi odevzdávány bodovací lístky tak, aby bylo možno výkony objektivně porovnat. Výsledky budou následně zpracovány. Za správnost zpracování zodpovídá tajemník a ředitel soutěžní přehlídky.

 

17.   Předseda odborné poroty vyhlásí za každý soutěžní obor a kategorii právě jedno první místo, právě jedno druhé místo a právě jedno třetí místo dle bodového hodnocení soutěžících (unikátní pořadí). Pokud soutěžící dosáhnou zcela shodného bodového ohodnocení, bude odborná porota o pořadí těchto soutěžících hlasovat. Odborná porota má právo některá místa neobsadit, nebude-li dosaženo žádoucí interpretační úrovně.

 

 

18.   Odborná komise může dále ocenit

·         soutěžící udělením čestného uznání prvního či druhého stupně, a to bez omezení jejich počtu

·         soutěžící za nejlepší interpretaci povinné skladby

·         vynikající výkon korepetitora

·         pedagoga za vynikající přípravu soutěžícího

 

19.   V každém ze soutěžních oborů může být příslušnou odbornou porotou vyhlášen jeden soutěžící absolutním vítězem.

 

20.   Rozhodnutí poroty je konečné a neměnné.

 

21.   Na společné poradě předsedů všech porot bude určen program koncertu vítězů soutěžní přehlídky.

 

22.   Účast vybraných účinkujících na koncertu vítězů soutěžní přehlídky je povinná.

 

23.   Vyhlášení vítězů soutěžní přehlídky (předání diplomů) bude vždy na konci každého soutěžního dne, v každé soutěžní místnosti, předsedy jednotlivých porot. Slavnostní koncert vítězů bude v odloženém termínu v dubnu roku 2020 ve zrekonstruované Sukově síni, jako součást oslav k jejímu znovuotevření.

 

24.   Koncert vítězů soutěžní přehlídky i samotná soutěž je veřejnosti přístupná.

 

25.   Řešení stížností na regulérní průběh soutěže je plně v kompetenci ředitele soutěže.

 

26.   Pracovníci MŠMT ČR a ČŠI mohou být přizváni k řešení konkrétní stížnosti.

 

27.   Organizátor soutěže hradí cestovné, ubytování a stravu soutěžícím, porotcům, jednomu korepetitorovi a jednomu členu pedagogického dozoru z každé vysílající školy. Další korepetitory a pedagogický dozor je možno vyslat jen na náklady vysílající školy. Ubytování a stravování pro návštěvníky a pozorovatele soutěžní přehlídky organizátor nezajišťuje.

 

28.   Předběžné počty soutěžících bude nutno nahlásit přes webový formulář do 30. září 2019.

 

29.   Závazná přihláška se seznamy soutěžících a jejich programů (jedna pro celou soutěžící školu), potvrzená ředitelem soutěžící školy bude přijata nejpozději k 25. říjnu 2019

 

30.   Účastnický poplatek za každého soutěžícího je 1.500,-Kč se splatností do 31. října 2019 včetně a je hrazen jednou částkou za celou vysílající školou na účet Konzervatoře Pardubice: č. ú.  41734561/0100. Variabilní symbol platby je IČO školy. Účastnický poplatek je nevratný.

 


 

SOUTĚŽNÍ PROGRAMY

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA KLAVÍR

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

               a) povinná skladba: Felix Mendelssohn - Bartholdy: Píseň beze slov op. 85 č. 4

                b) skladba nebo skladby z díla J. S. Bacha, v trvání max. 5 min.

                c) volný program              

Časový limit je 8 – 12 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

               a) povinná skladba: Francis Poulenc: Trois Mouvements Perpétuels (III. Alerte)

                b) skladba (nebo část, např. věta ze sonáty) W. A. Mozarta nebo J. Haydna               

                c) volný program      

Časový limit je 12 – 16 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

               a) věta ze sonáty (v sonátové nebo v rondové formě), z díla L. v. Beethovena

                b) povinná skladba: Clara Schumann: Romance op. 21 č. 3

                c) volný program

Časový limit je 16 - 20 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA AKORDEON

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

                a) jedna skladba z období do 18. století

                b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

Časový limit je 8 – 12 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

                a) jedna skladba z období do 18. století    

                b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

Časový limit je 12 – 16 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

                a) J. S. Bach: Dobře temperovaný klavír (výběr jednoho preludia a fugy z 1. nebo 2. dílu)

                b) volný program, věty z cyklu budou akceptovány

Časový limit je 16 – 20 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA KYTARU

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

                a) jedna skladba z období klasicismu nebo romantismu

               b) volný program

Časový limit je 8 – 12 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

                a) jedna skladba z období 20. nebo 21. století

               b) volný program

Časový limit je 12 – 16 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

                a) jedna skladba z období renesance nebo baroka

                b) volný program

Časový limit je 16 – 20 min.

Hra zpaměti je podmínkou.

Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána(y) vždy jako první.

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU SÓLOVÝ ZPĚV

1. kategorie: 1. – 2. ročník studia

               a) česká, moravská nebo slovenská lidová píseň v náročnější úpravě

                (např. V. Trojan, M. Raichl, V. Novák, B. Martinů, M. Schneider – Trnavský a další)

               b) píseň B. Martinů (s výjimkou cyklu „Písničky na jednu stránku“)

               c) světová umělá píseň v originální jazykové verzi

               d) volný program

Časový limit je 8 – 10 min.

Zpěv zpaměti je podmínkou. Pořadí skladeb si určuje soutěžící.

 

2. kategorie: 3. – 4. ročník studia

               a) povinná skladba – píseň: výběr z díla A. Dvořáka, B. Smetany, V. Nováka, J. Křičky nebo     M. Schneidera-Trnavského v úpravě pro daný hlasový obor          

                b) jedna píseň nebo jedna árie ze 17. nebo 18. století

               c) světová umělá píseň v originální jazykové verzi

               d) volný program

Časový limit je 11 – 13 min.

Zpěv zpaměti je podmínkou. Pořadí skladeb si určuje soutěžící.

 

3. kategorie: 5. – 6. ročník studia

               a) operní, oratorní nebo kantátová árie z období baroka

               b) operní árie z 19. nebo 20. století

               c) výběr písní jednoho autora 20. nebo 21. století (cyklus, část cyklu, výběr

                minimálně dvou písní)

               d) volný program

Časový limit je 14 – 16 min.

Zpěv zpaměti je podmínkou. Pořadí skladeb si určuje soutěžící.