Soutěžní řád SK2016

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

XXXIX. soutěžní přehlídku konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na klavír, akordeon, kytaru a v sólovém zpěvu pořádá ve školním roce 2016/2017 Konzervatoř Pardubice, příspěvková organizace.

Soutěž se koná 25. – 27. listopadu 2016 v sídle Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

1. Za výběr soutěžících odpovídá ředitel vysílající školy.

2. Soutěž proběhne ve třech kategoriích:
• I. kategorie – studenti 1. a 2. ročníku
• II. kategorie – studenti 3. a 4. ročníku
• III. kategorie – studenti 5. a 6. ročníku

Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit studenti konzervatoří a hudebních gymnázií ČR denního i kombinovaného studia – jejich zařazení je shodné. Účastník náležící dle ročníku studia do nižší kategorie, může soutěžit za kategorii vyšší. Účastník náležící dle ročníku studia do vyšší kategorie, nesmí soutěžit za kategorii nižší.

3. Soutěž je ve všech kategoriích jednokolová.

4. Z každé školy může soutěžit maximálně 20 účastníků, tj. 5 klavíristů, 5 akordeonistů, 5 kytaristů a 5 zpěváků. Při nevyužití maximálního počtu soutěžících v jednom soutěžním oboru nelze navyšovat jiný soutěžní obor do celkového počtu 20 účastníků z každé soutěžící školy.  Každá soutěžící škola si rozhodne, které kategorie v rámci jednotlivých soutěžních oborů obešle.  Jednu kategorii (vždy v rámci jednoho soutěžního oboru) lze obsadit maximálně dvěma soutěžícími (např. 2-2-1,  1-2-2, 
2-1-2, 0-2-2, atp.). Jakákoli kombinace však nesmí přesáhnout maximální počet 5 soutěžících v rámci jednoho soutěžního oboru.

5. Jednotlivé výkony soutěžících budou posuzovány čtyřmi pětičlennými porotami:
• pro klavír
• pro akordeon
• pro kytaru
• pro sólový zpěv
Předsedové i členové porot budou nezávislí výkonní umělci nebo pedagogové, které jmenuje MŠMT ČR na návrh pořádající školy. Poroty budou pracovat souběžně. Tajemníky porot jmenuje pořádající škola. Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.

6. Pořadí soutěžících a jejich jednotlivých soutěžních výkonů rozhodne losování, které se uskuteční při zahájení soutěže v pátek 25. 11. 2016.

7. Soutěžní programy (viz. níže) pro každý soutěžní obor, ve všech kategoriích i s časovými limity vyhlašuje pořádající škola.
• Skladba (skladby) pod písm. a) bude (budou) hrána (y) ve všech soutěžních oborech a kategoriích vždy jako první.
• Časový limit pro jednotlivé obory a kategorie je uveden v soutěžním programu (viz níže).  Uvedené minutáže jsou zavazující, při nesplnění spodní hranice bude soutěžící diskvalifikován. Při překročení horní hranice bude jeho soutěžní výkon přerušen, tato skutečnost však nemá vliv na hodnocení samotného výkonu

8. Hodnocení jednotlivých vystoupení je dáno stupnicí od 1 – 25 bodů. Součet bodů se dělí počtem bodujících porotců, přičemž dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.  Bodování je tajné. Předsedové porot mohou po ukončení soutěže a po vzájemné dohodě s porotou zveřejnit dosažené bodové průměry soutěžících.
• Bodování:
25 – 21 bodů – výkon vynikající
20 – 16 bodů  – výkon velmi dobrý
15 – 10 bodů  – výkon uspokojivý
9 – 1 bod – výkon neuspokojivý

• Porotci zapisují body do bodovacích lístků, které odevzdají tajemníkovi poroty nejpozději po skončení soutěžní kategorie. Poroty se mohou dohodnout na jiném systému odevzdávání hlasovacích lístků. Výsledky budou elektronicky zpracovány. Tajemník poroty zodpovídá za správnost zpracování a upozorní též předsedu poroty na případné nesrovnalosti v průběhu soutěže a také v případě, že se bodování jednotlivých porotců liší o více jak 5 bodů. Dotyčný porotce je povinen své bodování zdůvodnit. Pokud nedojde k dohodě, uvědomí tajemník poroty ředitele soutěže. Případné další problémy dle závažnosti řeší předseda poroty s ředitelem soutěže.
• O celkovém umístění jednotlivých soutěžících rozhoduje dosažený počet bodů.
• Nejsou-li splněny bodové předpoklady (dosažení minimálně 21 bodů) včetně nevyhovující interpretační úrovně soutěžících, má porota právo neudělit první cenu.
• První cenu lze rozdělit pouze v případě naprosté bodové shody. Druhou a třetí cenu lze rozdělit v případě těsného rozdílu počtu dosažených bodů.

9. Na společné poradě předsedů všech porot bude určen program koncertu vítězů soutěžní přehlídky.

10. Účast vybraných účinkujících na koncertu vítězů soutěžní přehlídky je povinná.

11. Vyhlášení vítězů soutěžní přehlídky (předání diplomů) a koncert vítězů je plánován na neděli 27. listopadu 2016 odpoledne

12. Koncert vítězů soutěžní přehlídky i samotná soutěž je veřejnosti přístupná.

13. Organizátor soutěže hradí cestovné, ubytování a stravu soutěžícím, porotcům, jednomu korepetitorovi a jednomu členu pedagogického dozoru z každé vysílající školy. Další korepetitory a pedagogický dozor je možno vyslat jen na náklady vysílající školy. Ubytování a stravování pro návštěvníky a pozorovatele soutěžní přehlídky organizátor nezajišťuje.

14. Předběžné počty soutěžících bude nutno nahlásit přes webový formulář do 30. září 2016.

15. Závazná přihláška se seznamy soutěžících a jejich programů (jedna pro celou soutěžící školu), potvrzená ředitelem soutěžící školy bude přijata nejpozději k 16. říjnu 2016

16. Účastnický poplatek za každého soutěžícího je 1000,-Kč se splatností do 31. října 2016 včetně a je hrazen jednou částkou za celou vysílající školou na účet Konzervatoře Pardubice: č. ú.  41734561/0100. Variabilní symbol platby je IČO školy. Účastnický poplatek je nevratný.


Ċ
Alois Mech,
19. 10. 2016 2:08