Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021 - 2022

KONZERVATOŘ PARDUBICE

  Neúplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022

 Tyto výsledky jsou zveřejněny na nástěnce školy (z důvodu COVID19 veřejnosti nedostupné) a na webových stránkách.

 

Informace k přijímacímu řízení

Finální „Rozhodnutí ředitele o výsledku talentových zkoušek“, čili kompletní výsledky budou zveřejněny nejdříve 5. února 2021.

Do tohoto termínu se uskuteční náhradní termín TZ pro řádně omluvené uchazeče TZ.

Uchazečů, kteří jsou zde, v této listině uvedeni, jako přijatí, se náhradní termín TZ nijak nedotkne.

Písemné vyhotovení „Rozhodnutí“ je poštou zasíláno pouze nepřijatým uchazečům.

Od termínu zveřejnění „Rozhodnutí“ tj. nejdříve 5. února 2021 začíná běžet lhůta 10 dní pro odevzdání zápisového lístku – viz níže (týká se jen denního studia).

Od termínu zveřejnění „Rozhodnutí“ tj. nejdříve od 5. února 2021 začíná běžet lhůta 3 dní pro podání odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 353/2016.

 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

 

Denní forma vzdělávání celkem: 34

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 32

Předpokládané počty přijímaných uchazečů v oboru hudba jsou v denní formě vzdělávání vypsány pro každý obor činnosti (hudební nástroj) samostatně. Jsou zde uvedeny minimální počty

 

dirigování

1

hra na flétnu

2

hra na klavír

2

hra na hoboj

2

hra na varhany

1

hra na klarinet

1

hra na akordeon

2

hra na saxofon

1

hra na kytaru

2

hra na fagot

1

hra na housle

4

hra na lesní roh

2

hra na violu

2

hra na trubku

2

hra na violoncello

2

hra na trombon

2

hra na kontrabas

1

hra na tubu

1

-

 

hra na bicí nástroje

1

 

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2

 

Kombinovaná forma vzdělávání celkem: 11

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 9

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2

Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky.

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2021/2022

Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek

Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

1)       výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

2)       hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední hodnocení z předmětu Hudební výchova na vysvědčení),

3)       dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

1)       Stupnice

2)       Etudy

3)       Přednesová(é) skladba(y)

4)       Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

1)       Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

2)       Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

3)       Hlasový rozsah uchazeče.

4)       Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:

Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.

1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:

Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.


2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:

Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

3) Písemný test:

Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

 

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Celkové bodové hodnocení uchazeče je vytvořeno následujícím způsobem:

·         průměrný počet bodů z talentové zkoušky z hlavního oboru, přidělený zkušební komisí, je násoben pětkrát

·         od tohoto výsledku se odečítá trojnásobek známky ze zkoušky ze všeobecné hudebnosti

·         dále se odečítá dvojnásobek známky z písemného testu z hudební teorie

Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.

Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.


Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

                                                                                                                                             

V Pardubicích 12. ledna 2021

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice

 

Konzervatoř Pardubice

Talentové zkoušky 2021, Hudba - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce, RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na klavír DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 57D/21

 113.0

 A

 2.

 56D/21

 113.0

 A, RZ

 3.

 18D/21

 110.0

 A

 4.

 19D/21

 109.0

 A

 5.

 20D/21

 108.0

 B

 6.

 17D/21

 103.0

 B

 7.

 16D/21

  87.0

 B

 8.

 15D/21

  0.0

 O

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na varhany DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 14D/21

 113.3

 A

 2.

 13D/21

  80.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na akordeon DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 22D/21

 120.0

 A

 2.

 21D/21

  90.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na kytaru DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 29D/21

 118.0

 A

 2.

 32D/21

  99.0

 A

 3.

 30D/21

  99.0

 A

 4.

 31D/21

  69.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na housle DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 26D/21

 113.3

 A

 2.

 58D/21

 109.0

 A

 3.

 27D/21

 105.8

 A

 4.

 59D/21

 103.0

 A

 5.

 25D/21

  91.7

 A

 6.

 23D/21

  86.7

 B

 7.

 60D/21

  80.0

 B

 8.

 24D/21

  80.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na violu DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 28D/21

 102.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na violoncello DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 43D/21

 101.0

 A

 2.

 41D/21

 100.0

 A

 3.

 42D/21

 100.0

 A

 4.

 44D/21

  58.0

 C

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na kontrabas DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 61D/21

 105.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na flétnu DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 34D/21

 107.0

 A

 2.

 33D/21

 102.0

 A

 3.

 62D/21

  96.0

 A

 4.

 35D/21

  93.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na hoboj DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 63D/21

 112.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na klarinet DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 36D/21

 108.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na saxofon DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 37D/21

 113.0

 A

 2.

 38D/21

  0.0

 Z

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na lesní roh DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 4.

 48D/21

  78.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na trubku DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 47D/21

 114.0

 A

 2.

 45D/21

 105.0

 A

 3.

 46D/21

  97.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na trombon DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 50D/21

 115.0

 A

 2.

 51D/21

 107.0

 A

 3.

 64D/21

  90.3

 B

 4.

 49D/21

  88.0

 B

 5.

 52D/21

  75.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na bicí nástroje DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 66D/21

 101.5

 A

 2.

 40D/21

  88.0

 B

 3.

 65D/21

  83.0

 B

 4.

 39D/21

  0.0

 O

  

Talentové zkoušky 2021, Zpěv - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2021 - ZPĚV - DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

  VÝSLEDEK

 1.

 2D/21

 116.0

 A, RZ

 2.

 6D/21

 114.0

 A

 3.

 1D/21

 109.0

 A

 4.

 10D/21

  95.0

 B

 5.

 4D/21

  93.0

 B

 6.

 55D/21

  89.0

 B

 7.

 12D/21

  89.0

 B

 8.

 3D/21

  85.0

 B

 9.

 54D/21

  85.0

 C

 10.

 8D/21

  67.0

 B

 11.

 5D/21

  59.0

 B

 12.

 9D/21

  0.0

 Z

 13.

 11D/21

  0.0

 O

 14.

 53D/21

  0.0

 N

 15.

 7D/21

  0.0

 O

 

 

Talentové zkoušky 2021, Hudba a Zpěv - kombinovaná forma vzdělávání

Pro velký počet omluvených uchazečů TZ kombinovaného studia a mnoho žádostí o náhradní termín budou výsledky vydány nejdříve 5. února 2021.

Děkujeme za pochopení.

 

V Pardubicích 12. ledna 2021

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice

Ċ
Alois Mech,
12. 1. 2021 14:14