KONZERVATOŘ PARDUBICE

 


Rozhodnutí ředitele Konzervatoře Pardubice

o výsledku 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 353/2016.

 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč denní formy studia nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

 

Denní forma vzdělávání celkem: 33

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 31
Předpokládané počty přijímaných uchazečů v oboru hudba jsou v denní formě vzdělávání vypsány pro každý obor činnosti (hudební nástroj) samostatně. Jsou zde uvedeny minimální počty

 

dirigování

1

 

hra na flétnu

1

hra na klavír

3

 

hra na hoboj

1

hra na varhany

1

 

hra na klarinet

1

hra na akordeon

1

 

hra na saxofon

1

hra na kytaru

2

 

hra na fagot

1

hra na housle

4

 

hra na lesní roh

2

hra na violu

2

 

hra na trubku

3

hra na violoncello

2

 

hra na trombon

1

hra na kontrabas

1

 

hra na tubu

1

-

 

 

hra na bicí nástroje

2

 

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2


Kombinovaná forma vzdělávání celkem: 9

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 7

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2

 

Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky.

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

 

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 


 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2018/2019
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek
Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

 1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

 2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední hodnocení z předmětu Hudební výchova na vysvědčení),

 3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

  Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

 1. Stupnice

 2. Etudy

 3. Přednesová(é) skladba(y)

 4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

 1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

 2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

 3. Hlasový rozsah uchazeče.

 4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

 

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Celkové bodové hodnocení uchazeče je vytvořeno následujícím způsobem:

 • průměrný počet bodů z talentové zkoušky z hlavního oboru, přidělený zkušební komisí, je násoben pětkrát

 • od tohoto výsledku se odečítá trojnásobek známky ze zkoušky ze všeobecné hudebnosti

 • dále se odečítá dvojnásobek známky z písemného testu z hudební teorie

 • a také se odečítá jednonásobek známky z předmětu Hudební výchova z posledního vysvědčení z předchozího působiště uchazeče

Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.


 

Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

 

                                                                                                                                             

V Pardubicích 6. února 2018

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice


 

Konzervatoř Pardubice

 

Talentové zkoušky 2018, Hudba - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce, RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 

Talentové zkoušky 2018, hra na klavír, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/12

 hra na klavír

 115.0

 A

 2.

 18/11

 hra na klavír

 114.0

 A

 3.

 18/66

 hra na klavír

 111.0

 A

 4.

 18/10

 hra na klavír

 102.5

 B

 

Talentové zkoušky 2018, hra na varhany, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/68

 hra na varhany

 104.0

 A

 

Talentové zkoušky 2018, hra na akordeon, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/2

 hra na akordeon

 119.0

 A

 2.

 18/1

 hra na akordeon

  73.5

 A

 

Talentové zkoušky 2018, hra na kytaru, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/3

 hra na kytaru

 119.0

 A

 2.

 18/4

 hra na kytaru

 113.0

 A

 3.

 18/62

 hra na kytaru

 108.0

 A

 4.

 18/63

 hra na kytaru

  90.0

 B

 

Talentové zkoušky 2018, hra na housle, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/54

 hra na housle

 116.5

 A

 2.

 18/50

 hra na housle

 111.0

 A

 3.

 18/49

 hra na housle

 109.0

 A

 4.

 18/52

 hra na housle

 100.5

 A

 5.

 18/53

 hra na housle

  92.0

 A

 6.

 18/51

 hra na housle

  88.5

 A

 

Talentové zkoušky 2018, hra na violoncello, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/98

 hra na violoncello

 109.5

 A

 2.

 18/97

 hra na violoncello

 106.5

 A

 3.

 18/59

 hra na violoncello

  0.0

 Z

 


 

 

Talentové zkoušky 2018, hra na kontrabas, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/57

 hra na kontrabas

 117.5

 A

 2.

 18/58

 hra na kontrabas

 102.0

 A

 

Talentové zkoušky 2018, hra na bicí nástroje, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/36

 hra na bicí nástroje

 119.0

 A

 2.

 18/34

 hra na bicí nástroje

 100.5

 A

 3.

 18/35

 hra na bicí nástroje

  97.5

 B

 4.

 18/85

 hra na bicí nástroje

  -8.0

 C

 

Talentové zkoušky 2018, hra na flétnu, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/37

 hra na flétnu

  97.5

 A

 2.

 18/38

 hra na flétnu

  94.5

 A

 

Talentové zkoušky 2018, hra na klarinet, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/42

 hra na klarinet

 106.0

 A

 2.

 18/41

 hra na klarinet

 104.0

 A

 3.

 18/40

 hra na klarinet

 100.0

 B

 

Talentové zkoušky 2018, hra na saxofon, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/88

 hra na saxofon

  98.0

 A

 

Talentové zkoušky 2018, hra na lesní roh, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/45

 hra na lesní roh

 115.5

 A

 2.

 18/44

 hra na lesní roh

  97.0

 A

 

Talentové zkoušky 2018, hra na trubku, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/90

 hra na trubku

  112.0

 A

 2.

 18/91

 hra na trubku

 101.0

 A

 3.

 18/48

 hra na trubku

 100.0

 A

 

Talentové zkoušky 2018, hra na trombon, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/46

 hra na trombon

 107.0

 A

 2.

 18/47

 hra na trombon

  91.0

 B

 

Talentové zkoušky 2018, hra na tubu, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/92

 hra na tubu

 113.0

 A

 

V Pardubicích 6. února 2018

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice


 

 

Talentové zkoušky 2018, Hudba - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2018, HUDBA, kombinovaná forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/86

 hra na bicí nástroje

 118.0

 A

 2.

 18/8

 hra na kytaru

 117.0

 A

 3.

 18/67

 hra na klavír

 117.0

 A

 4.

 18/5

 hra na kytaru

 116.0

 A

 5.

 18/84

 hra na trombon

 116.0

 A

 6.

 18/61

 hra na violu

 106.5

 A

 7.

 18/60

 hra na violu

 105.0

 A

 8.

 18/95

 hra na housle

 104.0

 A

 9.

 18/43

 hra na klarinet

 104.0

 A

 10.

 18/55

 hra na housle

 104.0

 A

 11.

 18/94

 hra na housle

 102.0

 A

 12.

 18/93

 hra na housle

 100.0

 B

 13.

 18/14

 hra na klavír

  91.0

 B

 14.

 18/39

 hra na flétnu

  89.0

 B

 15.

 18/96

 hra na kontrabas

  89.0

 B

 16.

 18/65

 hra na kytaru

  82.0

 B

 17.

 18/6

 hra na kytaru

  74.0

 B

 18.

 18/64

 hra na kytaru

  69.0

 B

 19.

 18/87

 hra na bicí nástroje

  60.0

 B

 20.

 18/33

 hra na bicí nástroje

  46.0

 B

 

 18/13

 hra na klavír

  0.0

 Z

 

 18/7

 hra na kytaru

  0.0

 Z

 

 18/89

 hra na saxofon

  0.0

 Z

 

 18/56

 hra na housle

  0.0

 N

 

 18/9

 dirigování

  0.0

 N

 

 

V Pardubicích 6. února 2018

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice


 

Talentové zkoušky 2018, Zpěv - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2018, Zpěv, denní forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/23

 klasický zpěv

 115.0

 A

 2.

 18/20

 klasický zpěv

 111.0

 A

 3.

 18/78

 klasický zpěv

 110.0

 B

 4.

 18/17

 klasický zpěv

 104.0

 B

 5.

 18/71

 klasický zpěv

 103.0

 B

 6.

 18/21

 klasický zpěv

 100.0

 B

 7.

 18/69

 klasický zpěv

  99.0

 B

 8.

 18/26

 klasický zpěv

  83.0

 B

 9.

 18/19

 klasický zpěv

  83.0

 B

 10.

 18/15

 klasický zpěv

  82.0

 B

 11.

 18/16

 klasický zpěv

  80.0

 B

 12.

 18/22

 klasický zpěv

  79.0

 B

 13.

 18/18

 klasický zpěv

  76.0

 B

 14.

 18/72

 klasický zpěv

  71.0

 B

 15.

 18/25

 klasický zpěv

  59.5

 C

 16.

 18/70

 klasický zpěv

  52.0

 B

 17.

 18/24

 klasický zpěv

  50.0

 B

 

 

V Pardubicích 6. února 2018

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice

 


 

Talentové zkoušky 2018, Zpěv - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2018, ZPĚV, kombinovaná forma

 P.Č.

 REG.Č.

 OBOR

 BODY C.

 

 1.

 18/32

 klasický zpěv

 112.0

 A

 2.

 18/82

 klasický zpěv

 107.0

 A

 3.

 18/75

 klasický zpěv

 104.0

 A

 4.

 18/83

 klasický zpěv

  96.0

 B

 5.

 18/73

 klasický zpěv

  90.0

 B

 6.

 18/30

 klasický zpěv

  83.0

 B

 7.

 18/31

 klasický zpěv

  81.0

 B

 8.

 18/27

 klasický zpěv

  80.0

 B

 9.

 18/81

 klasický zpěv

  66.0

 B

 10.

 18/79

 klasický zpěv

  51.0

 C

 

 18/76

 klasický zpěv

  0.0

 N

 

 18/80

 klasický zpěv

  0.0

 N

 

 18/77

 klasický zpěv

  0.0

 N

 

 18/74

 klasický zpěv

  0.0

 N

 

 18/29

 klasický zpěv

  0.0

 N

 

 18/28

 klasický zpěv

  0.0

 N

 

 

 

V Pardubicích 6. února 2018

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice

 

Ċ
Alois Mech,
7. 2. 2018 0:47