Úplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/2018

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 353/2016.

 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2017/2018
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek
Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

 1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

 2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední hodnocení z předmětu Hudební výchova na vysvědčení),

 3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

  Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

 1. Stupnice

 2. Etudy

 3. Přednesová(é) skladba(y)

 4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

 1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

 2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

 3. Hlasový rozsah uchazeče.

 4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 


 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

 

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Celkové bodové hodnocení uchazeče je vytvořeno následujícím způsobem:

 • průměrný počet bodů z talentové zkoušky z hlavního oboru, přidělený zkušební komisí, je násoben pětkrát

 • od tohoto výsledku se odečítá trojnásobek známky ze zkoušky ze všeobecné hudebnosti

 • dále se odečítá dvojnásobek známky z písemného testu z hudební teorie

 • a také se odečítá jednonásobek známky z předmětu Hudební výchova z posledního vysvědčení z předchozího působiště uchazeče

Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

V Pardubicích 8. února 2017

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice


 

Konzervatoř Pardubice

Talentové zkoušky 2017, Hudba - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce, RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 PRIJAT

 1.

 72/17

 119.0

  A

 2.

 4/17

 119.0

  A

 3.

 64/17

 119.0

  A

 4.

 13/ 17

 119.0

  A

 5.

 79/17

 119.0

  A

 6.

 6/17

 119.0

  A

 7.

 73/17

 119.0

  A

 8.

 103/17

 119.0

  A

 9.

 77/17

 119.0

  A

 10.

 46/17

 117.0

  A

 11.

 8/17

 116.0

  A

 12.

 101/17

 116.0

  A

 13.

 3/17

 116.0

  A

 14.

 75/17

 116.0

  A

 15.

 2/17

 116.0

  A

 16.

 14 /17

 116.0

  A

 17.

 57/17

 115.5

  A

 18.

 78/17

 114.5

  A

 19.

 69/17

 114.0

  A

 20.

 16 /17

 114.0

  A

 21.

 74/17

 112.5

  A

 22.

 54/17

 110.5

  A

 23.

 60/17

 109.0

  A

 24.

 58/17

 109.0

  A

 25.

 15 /17

 109.0

  A

 26.

 44/17

 108.0

  A

 27.

 51/17

 108.0

  A

 28.

 61/17

 108.0

  A

 29.

 62/17

 107.0

  A

 30.

 42/17

 104.5

  B

 31.

 97/17

 103.0

  B

 32.

 71/17

 100.5

  B

 33.

 7/17

  99.0

  B

 34.

 43/17

  97.5

  B

 35.

 55/17

  95.0

  B

 36.

 99/17

  88.0

  B

 37.

 47/17

  74.0

  B

 38.

 53/17

  72.0

  B

 39.

 52/17

  68.0

  B

 40.

 70/17

  49.0

  C

 41.

 48/17

  0.0

  N

 42.

 1/17

  0.0

  Z

 43.

 45/17

  0.0

  N

 44.

 5/17

  0.0

  N

 45.

 68/17

  0.0

  Z

 46.

 41/17

  0.0

  Z

Talentové zkoušky 2017, Hudba - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 PRIJAT

 1.

 66/17

 119.0

  A

 2.

 65/17

 119.0

  A

 3.

 56/17

 119.0

  A

 4.

 12 /17

 116.0

  A

 5.

 59/17

 114.0

  A

 6.

 50/17

 114.0

  A

 7.

 63/17

 113.0

  A

 8.

 81/17

 113.0

  A

 9.

 11 /17

 112.0

  A

 10.

 76/17

 112.0

  A

 11.

 10 /17

  98.0

  A

 12.

 100/17

  88.0

  B

 13.

 9/17

  79.0

  B

 14.

 102/17

  0.0

  N

 15.

 49/17

  0.0

  N

 16.

 104/17

  0.0

  Z

 17.

 67/17

  0.0

  N

 18.

 98/17

  0.0

  Z

 19.

 80/17

  0.0

  Z

 


 

Talentové zkoušky 2017, Zpěv - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 PRIJAT

 1.

 25 /17

 119.0

  A

 2.

 22 /17

 112.5

  A

 3.

 26 /17

 109.0

  A

 4.

 82/17

 106.5

  A

 5.

 32 /17

 104.0

  A

 6.

 29 /17

 101.0

  B

 7.

 30 /17

 100.5

  B

 8.

 88/17

  93.5

  B

 9.

 31 /17

  91.0

  B

 10.

 17 /17

  89.0

  B

 11.

 24 /17

  81.0

  B

 12.

 21 /17

  80.5

  C

 13.

 18 /17

  79.5

  B

 14.

 19 /17

  77.5

  B

 15.

 20 /17

  77.0

  B

 16.

 34 /17

  73.0

  B

 17.

 27 /17

  61.5

  B

 18.

 87/17

  53.0

  C

 19.

 83/17

  43.5

  C

 20.

 86/17

  0.0

  N

 21.

 33 /17

  0.0

  Z

 22.

 84/17

  0.0

  Z

 23.

 85/17

  0.0

  N

 24.

 23 /17

  0.0

  Z

 25.

 28 /17

  0.0

  N

 

 


 

Talentové zkoušky 2017, Zpěv - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku  

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 PRIJAT

 1.

 94/17

 116.0

  A

 2.

 38 /17

 112.0

  A

 3.

 90/17

 110.0

  A

 4.

 92/17

 105.5

  A

 5.

 36 / 17

 105.0

  B

 6.

 89/17

 100.5

  B

 7.

 37 /17

  90.0

  B

 8.

 40 /17

  83.5

  B

 9.

 96/17

  83.5

  B

 10.

 91/17

  82.0

  C

 11.

 39 /17

  78.0

  B

 12.

 95/17

  44.0

  C

 13.

 93/17

  43.0

  B

 14.

 35 /17

  0.0

  N

 


Ċ
Alois Mech,
8. 2. 2017 5:39