Požadavky k talentové zkoušce

Talentová zkouška obsahuje tři části:
 
1. písemný test ze všeobecné hudební nauky - ke stáhnutí - zde
Základní znalost not a jejich čtení v G a F klíči, znalost hodnot not a pomlk, praktická znalost všech stupnic dur i moll, intervalů, doškálných kvintakordů (dur, moll, zmenšeného i zvětšeného, obratů kvintakordů dur a moll), znalost dominantního septakordu a jeho obratů. U uchazečů se dále prověřuje zájem o hudbu, znalost italského hudebního názvosloví, základní znalost nástrojů orchestru a komorních těles, všeobecná základní orientace v české a světové hudbě v dílech autorů: Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Brahms, Verdi, Dvořák, Smetana, Janáček, Martinů atd.
 
2. zkoušku ze všeobecné hudebnosti
a) smysl pro rytmus
V tomto směru se žádá zejména, aby zkoušený dovedl správně zopakovat kratší rytmické úryvky, aby zaťukal základní rytmické schéma dle zápisu (různé hodnoty not a rytmické útvary) a aby reprodukoval z listu rytmus čtyř až osmitaktových vět, které mu budou předloženy.
b) hudební sluch a představivost
Vyžaduje se zejména správná reprodukce předehraného tónu (včetně přenášení z krajních poloh do střední polohy), dále správné intonování rozloženého kvintakordu dur a moll vzestupně i sestupně a intonování na neutrální slabiku kteréhokoliv tónu z různě znějících dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků. Požaduje se zaintonovat a sluchem poznat intervaly a zazpívat z listu krátkou melodickou linku v rozsahu kvinty.
c) hudební paměť
zkoušený musí být schopen zaintonovat po dvojím přehrání kratší hudební motiv (melodický rytmicko-melodický).
 
3. zkoušku z interpretačních schopností zvoleného oboru
 
Akordeon
Stupnice: Durové i mollové v rozsahu dvou oktáv v rovném pohybu i protipohybu, akordy (harmonický a melodický tříhlasý a čtyřhlasý kvintakord s obraty).
Etudy: dvě etudy technické náročnosti etud C. Czerného op. 849 nebo 299. Jednu z etud lze volit např. z Přednesových etud I. Havlíčka.
Přednes: Jedna polyfonní skladba z období do 18. století (např. výběr z Malých preludií a fuget či Dvouhlasých invencí J. S. Bacha, nebo kompozice jiných skladatelů tohoto stylového období).
Dále uchazeč přednese dvě skladby různých stylových období, vhodná je volba jedné originální kompozice pro akordeon (není podmínkou).
Hra zpaměti všech přednesových skladeb je podmínkou. Komise může v rámci talentové zkoušky provést ověření dispozic uchazeče pro hru z listu.
 
Bicí nástroje
Povinné etudy na malý buben (hrají se všechny tři): 
M. Savage - RELAX AND ROLL WITH IT - předepsané tempo!
J. Tuzar: ETUDA č.10 – tři různá tempa (čtvrtka rovná se 120, 80, 60)!
materiál Konzervatoře Pardubice: POLYRYTMY, PŘÍRAZY, PARADIDDLY a AKCENTY
dále
Etuda či drobná přednesová skladba dle vlastního výběru na tympány, marimbu, vibrafon či xylofon.
Povinná etuda či drobná přednesová skladba dle vlastního výběru na klavír.
 
Flétna
Stupnice: Dur a moll do 4 křížků a 4 bé v rozsahu dvou oktáv a rozložené akordy (tonické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy).
Etudy: 3 cvičení ze školy R. Černého a J. Boka nebo etudy E. Köhlera op. 33 ev. obtížnější.
Přednes: Libovolná přednesová skladba dle vlastního výběru - zpaměti
 
Hoboj
Stupnice: Dur a moll do 4 křížků a 4 bé v rozsahu dvou oktáv a rozložené akordy (tonické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy).
Etudy: 3 etudy odlišného charakteru ( pomalá rychlá, legáto  staccato, technická přednesová)
Přednes: Libovolná přednesová skladba dle vlastního výběru ( pomalá , rychlá věta) jedna zpaměti
 
Klarinet
Stupnice: Dur a moll do 4 křížků a 4 bé v rozsahu min. dvou oktáv a rozložené, tonické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy ( doporučujeme Stupnicovou školu Romana Rokoše, učitele ZUŠ Police nad Metují ).
Etudy: 2-3 etudy kontrastního charakteru z Elementární školy F. Demnitze nebo z Výběru etud L Kurkiewicze ( sešity č. 2 a 3 ).
Přednes: Libovolná skladba dle vlastního výběru - nejlépe volná a rychlá část ( doporučujeme Koncert B-dur V. Tučka, Koncert Es-dur J. E. A. Koželuha, Koncert Es-dur F. A. Rosettiho, Koncert Es dur L. Koželuha apod. ). Interpretace alespoň jedné části skladby zpaměti - je podmínkou.
 
Saxofon
Stupnice: Stupnice: durové a mollové do 4# a 4b a jejich akordy (tonické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy) v obratech po čtyřech a velké rozklady.
Etudy: 2 - 3 etudy odlišného charakteru (např. H. Klosé: 25 études de mécanisme; G. Lacour: 50 études faciles et progressives vol.2; W. Ferling: 48 Études pour hautbois ou saxophone, op. 31 )
Přednes: Přednesová skladba (skladby) dle vlastního výběru. Jednu skladbu je povinnost zahrát zpaměti.
 
Fagot
Stupnice: Dur a moll do 4. křížků a 4 bé v rozsahu dvou oktáv a rozložené akordy (tonické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy).
Etudy: 3 cvičení ze školy K. Pivoňky nebo J. Weissenborna.
Přednes: Libovolná skladba dle vlastního výběru - zpaměti
 
Lesní roh
Stupnice: Dur a moll do 4. křížků a 4 bé a rozložené akordy (tonické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy).
Etudy: 3 cvičení ze školy E. Kauckého, O. Tvrdého - V. Kubáta nebo Koprasche (1. díl).
Přednes: Libovolná skladba dle vlastního výběru - zpaměti
 
Trubka
Stupnice: Dur a moll do 4. křížků a 4 bé v rozsahu dvou oktáv a rozložené akordy (tonické kvintakordy a dominantní a zmenšené septakordy).
Etudy: 3 cvičení, např. z etud J. Koláře, A. Vaigla, M. Procházky, nebo jiné, v podobné obtížnosti.
Přednes: Libovolná skladba dle vlastního výběru - zpaměti
 
Trombon
Stupnice: Dur a moll do 4 křížků a 4 bé v rozsahu dvou oktáv a rozložené akordy (tonické kvintakordy a dominantní a zmenšené septakordy).
Etudy: 3 cvičení ze škol např. J. Ušáka, V. Cornetteho, S. Heringa nebo M. Hejdy atd.
Přednes: Libovolná skladba dle vlastního výběru - zpaměti
 
Tuba
Stupnice: Dur a moll do 4. křížků a 4 bé v rozsahu dvou oktáv a rozložené akordy (tonické kvintakordy a dominantní a zmenšené septakordy).
Etudy: 3 cvičení ze školy V. Hozy nebo J. Ušáka ev. jiného autora.
Přednes: Libovolná skladba dle vlastního výběru - zpaměti
 
Housle
Stupnice: Jedna stupnice jednohlasá durová a jedna stejnojmenná jednohlasá mollová dle vlastní volby a k nim náležejících sedm rozložených akordů - vše v rozsahu tří oktáv v pomalejším i rychlejším tempu, v detaché i v legatu. Doporučený studijní materiál: C. Flesch - Studium stupnic, O. Ševčík - Škola houslové techniky, op. 1 sešit 3 a pod. Jedna stupnice dvojhmatová terciová, jedna dvojhmatová sextová a jedna dvojhmatová oktávová (jenom v durových toninách) dle vlastní volby v rozsahu dvou oktáv, způsob smykového provedení zvolit dle vyspělosti uchazeče - možno použít i cvičné způsoby. Doporučený studijní materiál: C. Flesch . Studium stupnic nebo O. Ševčík - Škola houslové techniky, op. 1. seš. 4 apod.
Etudy: 2 etudy s různou technickou problematikou (např. na prstovou zběhlost,na výraz, dvojhmatovou apod.), přičemž minimálně jedna z obou etud musí být zvolena ze 42 etud R. Kreutzera. Doporučený studijní materiál: L. F. Mazas - Etudy op. 36, 1. díl, R. Kreutzer - 42 etud.
Přednes: První věta z koncertu typu: J. B. Accolay - Koncert č. 1 a-moll, J. B. Viotti - Koncert č. 23 G dur, P. Rode - Koncert č. 6 B dur, R. Kreutzer - Koncert č. 13 D dur, Ch. A. de Bériot - Koncert č. 9 a moll apod. Je též možno hrát skladbu obdobné obsahové i technické závažnosti, popř. pomalou a rychlou větu z některé ze šesti sonát pro housle a klavír G. F. Händela.
Celý materiál přijímací zkoušky musí být hrán zpaměti!
 
Viola
Stupnice: Jedna stupnice jednohlasá durová a jedna stejnojmenná jednohlasá mollová dle vlastní volby a k nim náležejících sedm rozložených akordů - vše v rozsahu tří oktáv v pomalejším i rychlejším tempu, v detaché i v legatu. Doporučený studijní materiál: C. Flesch - Studium stupnic (přepis pro violu) nebo O.Ševčík, op. 1 sešit 3, popř. A.Kolář - Škola hra na violu pro začátečníky, 3. díl apod.
Jedna stupnice dvojhmatová terciová, jedna dvojhmatová sextová a jedna dvojhmatová oktávová (jenom v durových tóninách) dle vlastní volby v rozsahu dvou oktáv, způsob smykového provedení zvolit dle vyspělosti uchazeče - možno použít i cvičné způsoby. Doporučený studijní materiál: C. Flesch - Studium stupnic (předpis pro violu) nebo O. Ševčík, op. 1, sešit 4 apod.
Etudy: 2 etudy s různou technickou problematikou (např. na prstovou
zběhlost , na výraz apod.) Doporučený studijní materiál: K. Moravec - Etudy (sborník) 1. a 2. díl, z nich pak výběr těch etud, jejichž autory jsou výhradně J. F. Mazas a R. Kreutzer.
Přednes: Pomalá a rychlá věta ze sonáty nebo koncertu pro violu typu: B. Marcelo: Sonáty pro violu a klavír, G. F. Händel: Sonáty pro violu a klavír (původně sonáty pro housle a klavír v přepisu pro violu a klavír), G. Ph. Telemann: Koncert G dur, G. F. Händel: Koncert h moll - případně skladbu obdobné obsahové i technické závažnosti.
Celý materiál přijímací zkoušky musí být hrán zpaměti!
 
Violoncello
Stupnice: Jedna stupnice jednohlasá durová a jedna stejnojmenná jednohlasá mollová dle vlastní volby, ke každé rozložený tónický kvintakord - vše v rozsahu 3 oktáv v legátu po 2 až 4 tónech (dle vlastního uvážení). Doporučený studijní materiál: P. Sádlo - Páv: Studium stupnic.
Etudy: Výběr 3 - 5 etud (dle délky a obtížnosti) s různou technickou problematikou. Doporučený studijní materiál: K. P. Sádlo - Škola etud (zejména 1. díl ev. z 2. dílu 1 - 2 etudy v palcových polohách).
Přednes: První věta z koncertu (např. G. Goltermann: Koncert G dur), nebo ze sonáty či volba jiné přednesové skladby obdobné obsahové i technické závažnosti.
Celý materiál přijímací zkoušky musí být hrán zpaměti!
Pozn.: Dvojhmatové stupnice nejsou povinné, jejich studium ev. předvedení u přijímací zkoušky je ponecháno na vůli uchazeče.
 
Kontrabas
Stupnice: Jedna stupnice jednohlasá durová a jedna stejnojmenná jednohlasá mollová dle vlastní volby, ke každé rozložený tónický kvintakord - vše v rozsahu jedné oktávy a v základních smykových druzích (tzn. v detaché, popř. i v legátu). Doporučený studijní materiál: F. Černý: Škola hry na kontrabas, F. Hertl: Škola hry na kontrabas apod.
Etudy: 2 etudy s různou technickou problematikou dle vlastního výběru. Doporučený studijní materiál: F. Simandl: 30 etud, F. Černý: Škola hry na kontrabas nebo tzv. Technické studie, F. Hertl: Škola hry na kontrabas apod.
Přednes: a) Drobnější přednesová skladba dle vlastního výběru b) lidová píseň
Celý materiál přijímací zkoušky musí být hrán zpaměti!
 
Klavír
Stupnice: Dur a moll kombinované přes čtyři oktávy, velký rozklad kombinovaně v rozsahu čtyř oktáv.
Etudy: 3 snadnější etudy různého technického charakteru (Cramer, Czerny op. 299, op. 740), z toho jedna etudy oktávová (není podmínkou).
Přednes:
a) J. S. Bach: Dvě dvouhlasé invence nebo dvě tříhlasé fugy z Malých preludií a fug nebo preludium a fugettta z téže sbírky
b) Jedna skladby z období klasicismu (rychlá věta ze sonaty nebo variace).
c) Jedna romantická skladba zpěvného charakteru.
d) Jedna skladba autora 20. stol.
Hra zpaměti je podmínkou.
 
Varhany
Zkouška se koná ze hry na klavír. Hra zpaměti není podmínkou.
Stupnice: stupnice kombinovaně dur, moll a velký rozklad kombinovaně
Etudy: Czerny: 3 etudy ze Školy zběhlosti op. 299 seš. 3 a 4, různého technického zaměření, Cramer: jedna etuda
Přednes: J. S. Bach: jedna dvojhlasá, popř. tříhlasá invence nebo jedna dvouhlasá popř. tříhlasá fuga z Malých preludií a fug, eventuelně jiná polyfonní skladba období baroka.
Jedna skladby z období klasicismu (rychlá věta ze sonaty nebo variace).
Jedna skladba z období romantismu nebo 20. století.
Kromě vyspělosti v klavírní hře se zjišťuje kandidátova schopnost hrát z listu, doprovodit jednoduchou melodii a improvizačně rozvíjet daný motiv. Má-li kandidát nastudovanou kratší varhanní skladbu, může ji zahrát na varhany.
 
Kytara
Jednohlasé stupnice dur a moll do 7 křížků a 7 bé v rozsahu dvou až tří oktáv (stupnice začínající na struně A do dvou oktáv, stupnice začínající na struně E do tří oktáv) dle libovolných typů v šestnáctinových hodnotách a rychlosti, kde čtvrťová je nejméně MM=90.
Stupnice intervalové C dur - a moll, G dur - e moll (tercie, sexty, oktávy, decimy).
Obraty kvintakordů v trojhlase dur i moll - do 4 křížků a 3 bé.
Kadence dur i moll (současně i rozloženě) - do 4 křížků a 3 bé.
Etudy:
Tři etudy různého zaměření odpovídající alespoň této úrovni:
Carulli: díl C - Etüden in allen Lagen
Carcassi: op. 60/9, 20, 21, 23, op. 26/4, 5, 6
Sor: op. 31/10, 15, 19, 20, 24, op. 35/16, 20, 24, op. 29, op. 60, op. 6
Giuliani: op. 111/5, 6, 7, 9, 10, 11, op. 100/11, 13, 24, op. 48
Aguado, Coste, Tárrega, E. Pujol, Castelnuovo-Tedesco, Carlevaro, Rak, M. D. Pujol, Tröster, M. Zelenka
Brouwer: 6, 7, 9 - 14, 17
Villa-Lobos: 1, 6, 8
Zelenka-Obrovská: Nové etudy 7 - 10
Přednes:
Alespoň 3 přednesové skladby dle vlastního výběru z různých stylových období.
Podmínkou je hra zpaměti.
Hra z listu ve snadných tóninách (jednohlasá melodie s basem, snadná polyfonie, arpeggia).
 
Zpěv
Požaduje se přednes tří vokálních skladeb, zpaměti:
- 2 lidové písně (pomalá a rychlá)
- 1 umělá píseň nebo árie v cizím jazyce (kromě slovenštiny), např. G. F. Händel, H. Purcell, W. A. Mozart, F. Schubert, R. Schumann, P. I. Čajkovskij, J. Brahms, V. Bellini, G. Donizetti, Arie antiche, ad.
- krátký vstup mluveného slova (monolog, báseň, povídka apod.)
Při talentové zkoušce může být detailně prozkoumán talent hlasovými cviky, frázemi a rozhovorem. Každý uchazeč musí ke zkoušce bezpodmínečně přinést notový materiál svého zkušebního repertoáru s příslušným klavírním doprovodem.
Hodnotící kritéria talentových zkoušek jsou:
1) kvalita hlasového materiálu a jeho velikost
2) funkční a zdravotní stav hlasu ve stávajícím rozsahu
3) pěvecká inteligence
4) celkový zjev a zdravotní stav ověřený lékařem – foniatrem (potvrzení od foniatra se odevzdává až u talentové zkoušky a nesmí být starší než 14 dní)
5) hudební a všeobecné vzdělání, kultivovanost a osobní vztah
k poslání profesionálního pěvce či učitele hudby.
 
Dirigování
U uchazečů oboru dirigování se zjišťuje manuální zručnost a pohyblivost rukou, znalost základních taktovacích schémat.
Dirigentské disposice prokáže uchazeč schopností vyjadřovat taktovacím gestem tempo, dynamiku a charakter poslouchané hudby hrané na klavír.
Uchazeči si připraví jednu větu z orchestrální literatury (symfonický, komorní nebo smyčcový orchestr) a jednu skladbu sborovou. Tyto partitury přinese uchazeč ve dvou exemplářích ke zkoušce. U oboru dirigování se na kandidáta kladou zvýšené nároky na hudebně teoretické znalosti, na celkovou hudebnost, disposice sluchové, na hudební představivost a orientaci v hudebních stylech. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír a schopnost hry z listu. Všechny tyto zmíněné disciplíny jsou rovněž předmětem talentové zkoušky.
Požadovaná látka ke zkoušce z klavírní hry:
Jedna skladba z období baroka nebo klasicismu a jedna z období romantismu nebo 20. století.
Podřízené stránky (1): TZ - povinné skladby