Popis, kódy studia

Konzervatoř Pardubice je šestiletá odborná škola uměleckého směru poskytující vyšší odborné vzdělání ve dvou studijních oborech:
Obor 82-44-P/01 Hudba (KKOV 8244N/001 dobíhá ve vyšších ročnících), zaměření klasická hudba, obory činnosti:
- dirigování
- hra na klavír
- hra na varhany
- hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
- hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
- hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje
Obor 82-45-P/01 Zpěv (KKOV 8245N/001 dobíhá ve vyšších ročnících), zaměření klasický zpěv.
 
Denní forma studia je určena zejména pro absolventy základních škol, forma kombinovaného studia (forma studia při zaměstnání) je určena pro učitele ZUŠ, kteří si doplňují aprobaci a další zájemce. Žáci mohou po ukončení čtvrtého ročníku složit maturitní zkoušku. Konzervatoř se ukončuje po šestém ročníku absolutoriem a absolvent získává diplom s titulem diplomovaný specialista (DiS. za jménem).
 
Přijímání ke studiu se koná formou talentové zkoušky.
Talentové zkoušky (TZ): 
Přihlášky na tiskopisu pro jednotlivé formy studia (možnost stáhnout).
Termín přihlášek: 
pro všechny uchazeče do 30. 11. příslušného roku řediteli Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
Termín TZ: 
vždy v době 15. - 31. ledna následujícího roku.
Požadavky na TZ: 
rubrika TZ - požadavky
Cílem TZ: 
ověřit schopnosti a znalosti potřebné pro zvolené studium
 
Talentová zkouška je komplexní zkouška skládající se ze tří disciplín:
a) hra na zvolený nástroj nebo zpěv nebo dirigování
b) písemný test z hudební nauky na úrovni absolventa 1. cyklu ZUŠ
c) praktická zkouška ze všeobecné hudebnosti (hudební sluch, hudební paměť, rytmus a sluchová analýza).
 
Výuka probíhá po celý týden dle řádných rozvrhů hodin, v kombinované formě studia jsou pro většinu ročníků rezervovány pátky, pro 3K. ročník pondělí (celý den).
Studenti absolvují vedle hlavního oboru (zvolený nástroj nebo zpěv nebo dirigování) hudebně teoretické a všeobecně vzdělávací předměty dle učebních plánů schválených MŠMT ČR a od 1.9. 2012 dle Školního vzdělávacího plánu Konzervatoře Pardubice schválenému školskou radou.
Studium v Konzervatoři Pardubice je bezplatné.
Studenti mladší osmnácti let mohou být ubytováni na DM v Pardubicích.