Popis, kódy studia

Konzervatoř Pardubice je šestiletá odborná škola uměleckého směru poskytující vyšší odborné vzdělání ve dvou studijních oborech:
Obor 82-44-P/01 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:
- dirigování
- hra na klavír
- hra na varhany
- hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
- hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
- hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje
Obor 82-45-P/01 Zpěv, zaměření klasický zpěv.
 
Denní forma studia je určena zejména pro absolventy základních škol, forma kombinovaného studia (forma studia při zaměstnání) je určena pro učitele ZUŠ, kteří si doplňují aprobaci a další zájemce. Žáci mohou po ukončení čtvrtého ročníku složit maturitní zkoušku. Konzervatoř se ukončuje po šestém ročníku absolutoriem a absolvent získává diplom s titulem diplomovaný specialista (DiS. za jménem).
 
Přijímání ke studiu se koná formou talentové zkoušky.
Talentové zkoušky (TZ): 
Přihlášky na tiskopisu pro jednotlivé formy studia (možnost stáhnout).
Termín přihlášek: 
pro všechny uchazeče do 30. 11. příslušného roku řediteli Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
Termín TZ: 
vždy v době 15. - 31. ledna následujícího roku.
Požadavky na TZ: 
rubrika TZ - požadavky
Cílem TZ: 
ověřit schopnosti a znalosti potřebné pro zvolené studium
 
Talentová zkouška je komplexní zkouška skládající se ze tří disciplín:
a) hra na zvolený nástroj nebo zpěv nebo dirigování
b) písemný test z hudební nauky na úrovni absolventa 1. cyklu ZUŠ
c) praktická zkouška ze všeobecné hudebnosti (hudební sluch, hudební paměť, rytmus a sluchová analýza).
 
Výuka probíhá po celý týden dle řádných rozvrhů hodin, v kombinované formě studia jsou pro většinu ročníků rezervovány pátky, pro 3K. ročník pondělí (celý den).
Studenti absolvují vedle hlavního oboru (zvolený nástroj nebo zpěv nebo dirigování) hudebně teoretické a všeobecně vzdělávací předměty dle učebních plánů schválených MŠMT ČR a od 1.9. 2012 dle Školního vzdělávacího plánu Konzervatoře Pardubice schválenému školskou radou.
Studium v Konzervatoři Pardubice je bezplatné.
Studenti mladší osmnácti let mohou být ubytováni na DM v Pardubicích.