Přijímací řízení‎ > ‎Archív‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

Úplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021

(aktualizováno 7. 2. 2020, 16:25)

 Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 353/2016.

 (6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

 Denní forma vzdělávání celkem: 31

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 29


Předpokládané počty přijímaných uchazečů v oboru hudba jsou v denní formě vzdělávání vypsány pro každý obor činnosti (hudební nástroj) samostatně. Jsou zde uvedeny minimální počty

 

dirigování

1

hra na flétnu

1

hra na klavír

3

hra na hoboj

1

hra na varhany

1

hra na klarinet

1

hra na akordeon

1

hra na saxofon

1

hra na kytaru

2

hra na fagot

1

hra na housle

4

hra na lesní roh

1

hra na violu

2

hra na trubku

2

hra na violoncello

2

hra na trombon

2

hra na kontrabas

1

hra na tubu

1

-

 

hra na bicí nástroje

1

 

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2

 

Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky.

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

 

Denní studium – obor Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2020/2021

Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek

Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

1)       výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

2)       hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední hodnocení z předmětu Hudební výchova na vysvědčení),

3)       dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

1)       Stupnice

2)       Etudy

3)       Přednesová(é) skladba(y)

4)       Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

1)       Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

2)       Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

3)       Hlasový rozsah uchazeče.

4)       Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:

Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.

1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:

Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.

2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:

Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

3) Písemný test:

Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

 

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Celkové bodové hodnocení uchazeče je vytvořeno následujícím způsobem:

·         průměrný počet bodů z talentové zkoušky z hlavního oboru, přidělený zkušební komisí, je násoben pětkrát

·         od tohoto výsledku se odečítá trojnásobek známky ze zkoušky ze všeobecné hudebnosti

·         dále se odečítá dvojnásobek známky z písemného testu z hudební teorie

·         a také se odečítá jednonásobek známky z předmětu Hudební výchova z posledního vysvědčení z předchozího působiště uchazeče

Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.

Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.


Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

Denní studium - obor Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

                                                                                                                                              

V Pardubicích 7. února 2020

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře PardubiceKonzervatoř Pardubice

Talentové zkoušky 2020, Hudba - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce, RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

  

Talentové zkoušky 2020 - hra na klavír 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/20

 116.5

  A

 2.

 20/16

 110.7

  A

 3.

 20/76

 103.0

  A

 4.

 20/46

  98.5

  A

 5.

 20/84

  97.0

  B

 6.

 20/42

  57.0

  B

 7.

 20/48

  0.0

  N

 8.

 20/72

  0.0

  N

 9.

 20/39

 -11.0

  C

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na varhany 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/34

 112.0

  A

 2.

 20/1

 109.0

  A

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na akordeon 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/11

 111.0

  A

 2.

 20/80

 101.0

  A

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na kytaru 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/13

 114.0

  A

 2.

 20/81

 103.0

  A

 3.

 20/64

  0.0

  Z

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na housle 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/86

 116.2

  A

 2.

 20/31

 113.4

  A

 3.

 20/57

 113.4

  A

 4.

 20/18

 112.8

  A

 5.

 20/44

  99.3

  A

 6.

 20/55

  98.0

  B

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na violu 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/83

  97.4

  A

 2.

 20/45

  0.0

  N

  

Talentové zkoušky 2020 - hra na violoncello 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/38

 106.3

  A

 2.

 20/87

 103.8

  A

 3.

 20/58

 101.0

  A

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na kontrabas  

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/12

 100.7

  A

 2.

 20/27

  96.0

  A

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na flétnu 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/78

 114.0

  A

 2.

 20/75

  99.0

  B

 3.

 20/10

  87.7

  B

 4.

 20/21

  78.5

  B

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na hoboj 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/35

 108.0

  A

 2.

 20/9

 107.0

  A

 3.

 20/26

  79.6

  B

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na klarinet 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/82

 115.0

  A

 2.

 20/15

 109.0

  A

 3.

 20/52

 106.0

  B

 4.

 20/51

  76.7

  B

 5.

 20/2

  0.0

  Z

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na saxofon 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/49

 109.0

  A

 2.

 20/28

 101.0

  A

 3.

 20/40

  83.0

  B

 4.

 20/41

  76.0

  B

 5.

 20/61

 -23.0

  C

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na trubku 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/22

 114.0

  A

 2.

 20/73

 100.0

  A

 3.

 20/56

  98.0

  A

 4.

 20/4

  78.0

  B

 5.

 20/6

  68.0

  C

  

Talentové zkoušky 2020 - hra na trombon 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/32

 114.0

  A

 2.

 20/17

 111.0

  A

 3.

 20/3

  89.0

  B

 

Talentové zkoušky 2020 - hra na tubu 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/24

 114.0

  A

  

Talentové zkoušky 2020 - hra na bicí nástroje 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/74

 108.5

  A

 2.

 20/85

  85.0

  B

 3.

 20/60

  82.0

  B

 4.

 20/53

  55.5

  B

 5.

 20/14

  42.5

  B

 6.

 20/70

  5.0

  C

  

Talentové zkoušky 2020, Zpěv - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2020 - zpěv 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 20/59

 113.0

  A

 2.

 20/30

 112.0

  A

 3.

 20/63

 109.0

  B

 4.

 20/65

 106.0

  B

 5.

 20/66

 105.0

  B

 6.

 20/68

 102.0

  B

 7.

 20/19

  99.0

  B

 8.

 20/29

  95.0

  B

 9.

 20/7

  95.0

  B

 10.

 20/71

  93.0

  B

 11.

 20/69

  90.0

  B

 12.

 20/25

  85.0

  B

 13.

 20/33

  84.0

  B

 14.

 20/67

  80.0

  B

 15.

 20/5

  72.0

  B

 16.

 20/23

  66.0

  B

 17.

 20/79

  57.0

  C

 18.

 20/37

  54.0

  B

 19.

 20/8

  53.0

  B

 20.

 20/43

  40.0

  B

 21.

 20/50

  28.0

  B

 22.

 20/62

  0.0

  O

 23.

 20/54

  0.0

  N

 24.

 20/36

  0.0

  Z

 25.

 20/77

  0.0

  Z

 26.

 20/47

  0.0

  N

 

V Pardubicích 7. února 2020

Mgr. Dalibor Hlava v.r.

ředitel Konzervatoře Pardubice

 

Ċ
Alois Mech,
7. 2. 2020 7:23