Přijímací řízení‎ > ‎Archív‎ > ‎

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 353/2016.

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

 

Denní forma vzdělávání celkem: 33

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 30
Předpokládané počty přijímaných uchazečů v oboru hudba jsou v denní formě vzdělávání vypsány pro každý obor činnosti (hudební nástroj) samostatně. Jsou zde uvedeny minimální počty

 

dirigování

1

hra na flétnu

1

hra na klavír

3

hra na hoboj

2

hra na varhany

2

hra na klarinet

1

hra na akordeon

1

hra na saxofon

1

hra na kytaru

1

hra na fagot

1

hra na housle

5

hra na lesní roh

2

hra na violu

2

hra na trubku

1

hra na violoncello

2

hra na trombon

1

hra na kontrabas

1

hra na tubu

1

-

 

hra na bicí nástroje

1

 

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 3


Kombinovaná forma vzdělávání celkem: 12

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 10

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2

 

Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky.

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

 

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2019/2020
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek
Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

1)       výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

2)       hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední hodnocení z předmětu Hudební výchova na vysvědčení),

3)       dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

1)       Stupnice

2)       Etudy

3)       Přednesová(é) skladba(y)

4)       Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

1)       Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

2)       Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

3)       Hlasový rozsah uchazeče.

4)       Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

 

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Celkové bodové hodnocení uchazeče je vytvořeno následujícím způsobem:

·         průměrný počet bodů z talentové zkoušky z hlavního oboru, přidělený zkušební komisí, je násoben pětkrát

·         od tohoto výsledku se odečítá trojnásobek známky ze zkoušky ze všeobecné hudebnosti

·         dále se odečítá dvojnásobek známky z písemného testu z hudební teorie

·         a také se odečítá jednonásobek známky z předmětu Hudební výchova z posledního vysvědčení z předchozího působiště uchazeče

Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.


Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

                                                                                                                                              

V Pardubicích 12. února 2019

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice


Konzervatoř Pardubice

Talentové zkoušky 2019, Hudba - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce, RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na klavír

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/49

 109.3

 A

 2.

 19/15

 104.3

 A

 3.

 19/48

 102.8

 A

 4.

 19/37

 100.2

 A

 5.

 19/39

  97.3

 A

 6.

 19/71

  95.5

 B

 7.

 19/41

  0.0

 N

 8.

 19/51

  0.0

 C

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na varhany

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/91

 116.0

 A

 2.

 19/30

 106.0

 A

 3.

 19/87

 106.0

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na akordeon

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/79

  91.0

 A

 

Talentové zkoušky 2019 -  Denní forma – hra na kytaru

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/8

 109.0

 A

 2.

 19/95

  0.0

 O

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na housle

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/64

 115.7

 A

 2.

 19/90

 112.4

 A

 3.

 19/10

  95.4

 A

 4.

 19/56

  93.0

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na violu

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/63

 112.3

 A

 


 

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na kontrabas

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/24

 105.7

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na bicí nástroje

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/47

 101.0

 A

 2.

 19/76

  99.5

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na flétnu

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/38

 114.0

 A

 2.

 19/69

 106.0

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma – hra na hoboj

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/29

 106.8

 A

 2.

 19/57

 104.5

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma – hra na klarinet

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/62

 105.3

 A

 2.

 19/2

  93.5

 A

 3.

 19/17

  59.0

 B

 4.

 19/33

  0.0

 N

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na saxofon

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/78

 105.0

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma – hra na fagot

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/86

 106.0

 A

 2.

 19/82

 103.2

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na lesní roh

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/55

 106.0

 A

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na trubku

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/89

 114.0

 A

 2.

 19/84

  98.2

 A

 3.

 19/68

  73.2

 B

 

Talentové zkoušky 2019 - Denní forma - hra na trombon

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/66

 100.0

 A

 

Talentové zkoušky 2019, Hudba - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 

Talentové zkoušky 2019 - Kombinovaná forma - HUDBA

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/77

 119.0

 A

 2.

 19/3

 117.3

 A

 3.

 19/7

 117.0

 A

 4.

 19/34

 114.0

 A

 5.

 19/80

 113.9

 A

 6.

 19/74

 112.7

 A

 7.

 19/32

 112.0

 A

 8.

 19/59

 105.7

 A

 9.

 19/92

 104.0

 A

 10.

 19/25

 100.1

 A

 11.

 19/70

  96.7

 A

 12.

 19/94

  96.0

 B

 13.

 19/22

  93.4

 B

 14.

 19/52

  93.0

 B

 15.

 19/75

  89.0

 B

 16.

 19/65

  87.0

 B

 17.

 19/35

  82.0

 B

 18.

 19/6

  81.0

 B

 19.

 19/9

  76.5

 B

 20.

 19/46

  66.0

 B

 21.

 19/42

  29.0

 C

 22.

 19/1

  0.0

 Z

 23.

 19/21

  0.0

 N

 24.

 19/4

  0.0

 Z

 25.

 19/54

  0.0

 C

 26.

 19/58

  0.0

 Z

 27.

 19/18

  0.0

 Z

 


Talentové zkoušky 2019, Zpěv - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/14

 119.0

 A

 2.

 19/85

 116.0

 A

 3.

 19/60

 116.0

 A

 4.

 19/40

 114.0

 A

 5.

 19/88

 111.0

 B

 6.

 19/45

 107.0

 B

 7.

 19/53

 106.0

 B

 8.

 19/16

 103.0

 B

 9.

 19/27

  72.0

 B

 10.

 19/23

  61.0

 C

 11.

 19/31

  59.0

 B

 12.

 19/11

  53.0

 C

 13.

 19/61

  45.0

 C

 14.

 19/72

  0.0

 N

 15.

 19/5

  0.0

 N

 


Talentové zkoušky 2019, Zpěv - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2019 - Kombinovaná forma - ZPĚV

 P.Č.

 REG.Č.

 BODY C.

 VÝSLEDEK

 1.

 19/12

 119.0

 A

 2.

 19/67

 116.0

 A

 3.

 19/73

 114.0

 A

 4.

 19/19

 114.0

 A

 5.

 19/50

 110.0

 B

 6.

 19/20

 109.9

 B

 7.

 19/28

  94.0

 B

 8.

 19/13

  84.0

 B

 9.

 19/93

  83.0

 B

 10.

 19/26

  82.0

 B

 11.

 19/44

  75.0

 B

 12.

 19/83

  27.0

 C

 13.

 19/36

  0.0

 N

 14.

 19/43

  0.0

 N

 15.

 19/81

  -4.0

 C

  

V Pardubicích 12. února 2019

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice

 

Ċ
Alois Mech,
12. 2. 2019 6:13