Rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení - talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022

KONZERVATOŘ PARDUBICE

 

Rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení - talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022

 

Informace k přijímacímu řízení

Písemné vyhotovení „Rozhodnutí“ je poštou zasíláno pouze nepřijatým uchazečům.

Od 8. února začíná běžet lhůta 10 dní pro odevzdání zápisového lístku – viz níže (týká se jen denního studia).

Od 8. února začíná běžet lhůta 3 dní pro podání odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhl. č. 353/2016.

 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

 

Denní forma vzdělávání celkem: 34

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 32

Předpokládané počty přijímaných uchazečů v oboru hudba jsou v denní formě vzdělávání vypsány pro každý obor činnosti (hudební nástroj) samostatně. Jsou zde uvedeny minimální počty

 

dirigování

1

hra na flétnu

2

hra na klavír

2

hra na hoboj

2

hra na varhany

1

hra na klarinet

1

hra na akordeon

2

hra na saxofon

1

hra na kytaru

2

hra na fagot

1

hra na housle

4

hra na lesní roh

2

hra na violu

2

hra na trubku

2

hra na violoncello

2

hra na trombon

2

hra na kontrabas

1

hra na tubu

1

-

 

hra na bicí nástroje

1

 

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2

 

Kombinovaná forma vzdělávání celkem: 11

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 9

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2


 

Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky.

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2021/2022

Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek

Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

1)       výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

2)       dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

1)       Stupnice

2)       Etudy

3)       Přednesová(é) skladba(y)

4)       Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

1)       Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

2)       Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

3)       Hlasový rozsah uchazeče.

4)       Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:

Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.

1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:

Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.


2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:

Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

3) Písemný test:

Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

 

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Celkové bodové hodnocení uchazeče je vytvořeno následujícím způsobem:

·         průměrný počet bodů z talentové zkoušky z hlavního oboru, přidělený zkušební komisí, je násoben pětkrát

·         od tohoto výsledku se odečítá trojnásobek známky ze zkoušky ze všeobecné hudebnosti

·         dále se odečítá dvojnásobek známky z písemného testu z hudební teorie

Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.

Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.


Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

                                                                                                                                             

V Pardubicích 8. února 2021

 

 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice


 

Konzervatoř Pardubice


Talentové zkoušky 2021, Hudba - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce, RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na klavír DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 57D/21

 113.0

 A

 2.

 56D/21

 113.0

 A, RZ

 3.

 18D/21

 110.0

 A

 4.

 19D/21

 109.0

 A

 5.

 20D/21

 108.0

 B

 6.

 17D/21

 103.0

 B

 7.

 16D/21

  87.0

 B

 8.

 15D/21

  0.0

 Z

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na varhany DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 14D/21

 113.3

 A

 2.

 13D/21

  80.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na akordeon DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 22D/21

 120.0

 A

 2.

 21D/21

  90.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na kytaru DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 29D/21

 118.0

 A

 2.

 32D/21

  99.0

 A

 3.

 30D/21

  99.0

 A

 4.

 31D/21

  69.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na housle DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 26D/21

 113.3

 A

 2.

 58D/21

 109.0

 A

 3.

 27D/21

 105.8

 A

 4.

 59D/21

 103.0

 A

 5.

 25D/21

  91.7

 A

 6.

 23D/21

  86.7

 B

 7.

 60D/21

  80.0

 B

 8.

 24D/21

  80.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na violu DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 28D/21

 102.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na violoncello DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 43D/21

 101.0

 A

 2.

 41D/21

 100.0

 A

 3.

 42D/21

 100.0

 A

 4.

 44D/21

  58.0

 C

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na kontrabas DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 61D/21

 105.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na flétnu DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 34D/21

 107.0

 A

 2.

 33D/21

 102.0

 A

 3.

 62D/21

  96.0

 A

 4.

 35D/21

  93.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na hoboj DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 63D/21

 112.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na klarinet DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 36D/21

 108.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na saxofon DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 37D/21

 113.0

 A

 2.

 38D/21

  0.0

 Z

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na lesní roh DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 4.

 48D/21

  78.0

 A

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na trubku DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 47D/21

 114.0

 A

 2.

 45D/21

 105.0

 A

 3.

 46D/21

  97.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na trombon DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 50D/21

 115.0

 A

 2.

 51D/21

 107.0

 A

 3.

 64D/21

  90.3

 B

 4.

 49D/21

  88.0

 B

 5.

 52D/21

  75.0

 B

 

Talentové zkoušky 2021 - hra na bicí nástroje DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 66D/21

 101.5

 A

 2.

 40D/21

  88.0

 B

 3.

 65D/21

  83.0

 B

 4.

 39D/21

  0.0

 Z

 


Talentové zkoušky 2021, Zpěv - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2021 – ZPĚV - DS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

VÝSLEDEK

 1.

 2D/21

 116.0

 A, RZ

 2.

 6D/21

 114.0

 A

 3.

 1D/21

 109.0

 A

 4.

 10D/21

  95.0

 B

 5.

 4D/21

  93.0

 B

 6.

 55D/21

  89.0

 B

 7.

 12D/21

  89.0

 B

 8.

 3D/21

  85.0

 B

 9.

 54D/21

  85.0

 C

 10.

 8D/21

  67.0

 B

 11.

 7D/21

  66.5

 B

 12.

 5D/21

  59.0

 B

 13.

 9D/21

  0.0

 Z

 14.

 11D/21

  0.0

 Z

 15.

 53D/21

  0.0

 Z

 

Talentové zkoušky 2021, Hudba - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2021 – HUDBA KS

 P.Č.

 CISLO_ID

 OBOR_

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 20K/21

 hra na klarinet

 119.0

 A

 2.

 31K/21

 hra na klavír

 118.0

 A

 3.

 18K/21

 hra na flétnu

 112.0

 A

 4.

 10K/21

 hra na varhany

 111.7

 A

 5.

 33K/21

 hra na violoncello

 107.0

 A

 6.

 16K/21

 hra na housle

 105.5

 A

 7.

 23K/21

 hra na kontrabas

 103.0

 A

 8.

 15K/21

 hra na housle

 100.8

 A

 9.

 12K/21

 hra na varhany

 100.0

 A

 10.

 29K/21

 hra na kytaru

  90.0

 B

 11.

 28K/21

 hra na kytaru

  88.8

 B

 12.

 9K/21

 hra na varhany

  85.0

 B

 13.

 14K/21

 hra na klavír

  83.0

 B

 14.

 32K/21

 hra na housle

  83.0

 B

 15.

 13K/21

 hra na klavír

  82.0

 B

 16.

 30K/21

 hra na klavír

  78.0

 B

 17.

 22K/21

 hra na bicí

  72.0

 B

 18.

 19K/21

 hra na flétnu

  67.0

 B

 19.

 11K/21

 hra na varhany

  52.0

 B

 20.

 36K/21

 hra na klavír

  0.0

 Z

 21.

 21K/21

 hra na saxofon

  0.0

 Z

 22.

 34K/21

 hra na kontrabas

  0.0

 Z

 23.

 17K/21

 hra na kytaru

  0.0

 Z

 24.

 35K/21

 hra na bicí

  0.0

 Z

 25.

 38K/21

 hra na klavír

  0.0

 Z

 

 

Talentové zkoušky 2021, Zpěv - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

Talentové zkoušky 2021 – ZPĚV KS

 P.Č.

 CISLO_ID

 BODY DOSAŽENÉ CELKEM

 VÝSLEDEK

 1.

 27K/21

 102.0

 A

 2.

 1K/21

 101.0

 A

 3.

 7K/21

  87.5

 B

 4.

 25K/21

  83.0

 B

 5.

 2K/21

  79.0

 B

 6.

 6K/21

  78.3

 B

 7.

 4K/21

  78.0

 B

 8.

 26K/21

  76.0

 B

 9.

 5K/21

  74.0

 B

 10.

 8K/21

  70.0

 B

 11.

 3K/21

  62.0

 B

 12.

 24K/21

  46.0

 B

 13.

 37K/21

  0.0

 Z

 

 

V Pardubicích 8. února 2021

 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice