1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023 - 2024

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání

Denní forma vzdělávání
Obor 82-44-P/01 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:
Přijímací řízení v oboru hudba je v denní formě vzdělávání vypsáno pro každý obor činnosti (hudební nástroj) samostatně, se svojí unikátní výsledkovou listinou.  

 - dirigování
 - hra na klavír
 - hra na varhany
 - hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
 - hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
 - hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje

Obor 82-45-P/01 Zpěv, zaměření klasický zpěv

Přijímací řízení v oboru zpěv je v denní formě vzdělávání vypsáno samostatně, s celkovou výsledkovou listinou.

 

Kombinovaná forma vzdělávání
Obor 82-44-P/01 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:

Přijímací řízení v oboru hudba je v kombinované formě vzdělávání vypsáno hromadně pro všechny obory činnosti (hudební nástroje), s celkovou výsledkovou listinou.
 - dirigování
 - hra na klavír
 - hra na varhany
 - hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
 - hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
 - hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje
Obor 82-45-P/01 Zpěv, zaměření klasický zpěv

Přijímací řízení v oboru zpěv je v kombinované formě vzdělávání vypsáno samostatně, s celkovou výsledkovou listinou.

 

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro výše uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.

 

Přihlášky k talentovým zkouškám
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2022.

Rozhodnutí ředitele školy o termínech konání talentové zkoušky

 

termín talentové zkoušky

Studijní obory

studijní zaměření

16. 1. 2023

pondělí 

Hudba, Zpěv

hra na klavír, hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru, dirigování
zpěv

17. 1. 2023

úterý

Hudba

hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu, hra na bicí nástroje

18. 1. 2023

středa

Hudba, Zpěv

hra na klavír, hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru, dirigování
zpěv

19. 1. 2023

čtvrtek

Hudba

hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu, hra na bicí nástroje

 

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

 

Denní forma vzdělávání celkem: 29

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 27
Předpokládané počty přijímaných uchazečů v oboru hudba jsou v denní formě vzdělávání vypsány pro každý obor činnosti (hudební nástroj) samostatně. Jsou zde uvedeny minimální počty

 

dirigování

1

hra na flétnu

1

hra na klavír

3

hra na hoboj

1

hra na varhany

1

hra na klarinet

2

hra na akordeon

1

hra na saxofon

1

hra na kytaru

2

hra na fagot

1

hra na housle

3

hra na lesní roh

1

hra na violu

2

hra na trubku

1

hra na violoncello

2

hra na trombon

1

hra na kontrabas

1

hra na tubu

1

-

 

hra na bicí nástroje

1

 

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2

 

Kombinovaná forma vzdělávání celkem: 7

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba celkem: 5

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv celkem: 2

 

Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky.

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.


 

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2023/2024
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek
Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

1)      výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

2)      dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

1)      Stupnice

2)      Etudy

3)      Přednesová(é) skladba(y)

4)      Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

1)      Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

2)      Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

3)      Hlasový rozsah uchazeče.

4)      Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý,

6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

 

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Celkové bodové hodnocení uchazeče je vytvořeno následujícím způsobem:

·         průměrný počet bodů z talentové zkoušky z hlavního oboru, přidělený zkušební komisí, je násoben pětkrát

·         od tohoto výsledku se odečítá trojnásobek známky ze zkoušky ze všeobecné hudebnosti

·         dále se odečítá dvojnásobek známky z písemného testu z hudební teorie.

Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
V případě rovnosti celkových bodů rozhodují o pořadí body, získané při zkoušce z hlavního studijního předmětu (hra na nástroj, zpěv nebo dirigování), tzv. doplňkové kritérium.

Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.


Denní studium - obor Hudba

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pokud uchazeči o studium nenaplní udaný minimální počet v některém oboru činnosti denní formy vzdělávání, budou přijati na základě rozhodnutí Umělecké rady (přijímací komise) adepti v jiných oborech činnosti, dle pořadí získaných bodů při splnění podmínek talentové zkoušky

Klíčem přijetí bude rovnoměrná naplněnost jednotlivých oborů činnosti s cílem optimalizovat výuku dle ŠVP.

Denní studium - obor Zpěv, kombinované studium - obory Hudba a Zpěv

Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

Pardubice 25. 10. 2022

 

 

 

 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice

Ċ
Alois Mech,
25. 10. 2022 1:22