1. kolo přijimacího řízení pro školní rok 2017 - 2018

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Přihlášky k talentovým zkouškám
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na
příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2016.

 

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání
Denní i kombinovaná forma vzdělávání
Obor 82-44-P/01 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:
 - dirigování
 - hra na klavír
 - hra na varhany
 - hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
 - hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
 - hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje
Obor 82-45-P/01 Zpěv, zaměření klasický zpěv

 

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro výše uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.

 

Rozhodnutí ředitele školy o termínech konání talentové zkoušky

termín talentové zkoušky

Studijní obory

stud. zaměření

16. 1. 2017

pondělí

Hudba, Zpěv

hra na klavír, hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru
zpěv

17. 1. 2017

úterý 

Hudba

hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
hra na bicí nástroje

dirigování

18. 1. 2017

středa

Hudba, Zpěv

hra na klavír, hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru
zpěv

19. 1. 2017

čtvrtek

Hudba

hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
hra na bicí nástroje

dirigování

 

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba
Denní forma vzdělávání: 26
Kombinovaná forma vzdělávání: 7

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv
Denní forma vzdělávání: 2
Kombinovaná forma vzdělávání: 2

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2017/2018
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek
Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

 1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

 2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední hodnocení z předmětu Hudební výchova na vysvědčení),

 3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

  Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

 1. Stupnice

 2. Etudy

 3. Přednesová(é) skladba(y)

 4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

 1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

 2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

 3. Hlasový rozsah uchazeče.

 4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 


 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

 

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Celkové bodové hodnocení uchazeče je vytvořeno následujícím způsobem:

 • průměrný počet bodů z talentové zkoušky z hlavního oboru, přidělený zkušební komisí, je násoben pětkrát

 • od tohoto výsledku se odečítá trojnásobek známky ze zkoušky ze všeobecné hudebnosti

 • dále se odečítá dvojnásobek známky z písemného testu z hudební teorie

 • a také se odečítá jednonásobek známky z předmětu Hudební výchova z posledního vysvědčení z předchozího působiště uchazeče

Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

Pardubice 21. 10. 2016

 

 

 

 

Mgr. Dalibor Hlava

ředitel Konzervatoře Pardubice

 

Ċ
Alois Mech,
25. 10. 2016 22:52