O škole‎ > ‎Úřední deska‎ > ‎

Osobní údaje – jejich ochrana a zpracování

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Jaká práva tedy při zpracování osobních údajů máte a jak je lze uplatnit?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.

Mezi Vaše práva patří především tato:

práva na přístup k Vašim osobním údajům (viz. čl. 15 GDPR)
jejich opravu (viz. čl. 16 GDPR) nebo
výmaz (viz. čl. 17 GDPR)
popřípadě požádat o omezení zpracování (viz. čl. 18 GDPR) nebo
vznést námitku proti zpracování (viz. čl. 21 GDPR),
práva na přenositelnost údajů (viz. čl. 20 GDPR) a
práva podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
Nařízení GDPR si můžete stáhnout níže v příloze.

K Vašim výše uvedeným právům můžete využít i níže uvedené formuláře:

Námitka proti zpracování včetně marketingu (Velikost: 74 kB, ke stažení níže)
Odvolání souhlasu (Velikost: 73 kB, ke stažení níže)
Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů (Velikost: 72.5 kB, ke stažení níže)
Žádost o informaci - obecná (Velikost: 75 kB, ke stažení níže)
Žádost o opravu osobních údajů (Velikost: 72 kB, ke stažení níže)
Žádost o výmaz (Velikost: 70.5 kB, ke stažení níže)

Jak můžete uplatnit svá práva, jaké jsou lhůty pro informace a poplatky?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás prosím obracejte prostřednictvím e-mailu: reditelstvi@konzervatorpardubice.eu nebo písemně na adrese Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice (dále též jen jako „Škola“).

Škola vyřídí Vaši žádost nebo Vám poskytne na Vaši žádost podle výše uvedených článků informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné tuto lhůtu v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce. Škola Vás informuje o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytne Škola informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Informace podle článku 15 GDPR (tedy práva na přístup – kdy máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány) poskytuje a činí Škola bezplatně. Je-li však Vámi podaná žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může Škola buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací (pak se řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) nebo odmítnout žádosti vyhovět. Pokud bude mít Škola důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článku 15 GDPR, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti této osoby.


Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Všechny  osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.


Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Škola (jako správce) je povinna jmenovat dle GDPR Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále též jen „Pověřenec“).

Základním posláním Pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř Školy a také prostředníkem mezi Školou, dozorovým orgánem a veřejností.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete rovněž obracet i na našeho Pověřence.

Kontaktní údaje na Pověřence jsou:

E-mail: poverenec@konzervatorpardubice.eu
Telefon: +420 606 170 487 (v pracovních dnech 9:00 – 12:00)
Adresa: „Pověřenec“ Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
 

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.