O škole‎ > ‎Úřední deska‎ > ‎

Inzeráty

Pardubický kraj
na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/2510/20 se vyhlašuje konkurs
na obsazení vedoucího pracovního místa

ŘEDITELE/KY

 Gymnázia, Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
 Sportovního gymnázia, Pardubice, Dašická 268
 Konzervatoře Pardubice
 Střední průmyslové školy stavební Pardubice
 Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice
 Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun
 Střední školy zahradnické a technické Litomyšl
 Střední školy chovu koní a jezdectví Kladrub nad Labem
 Středního odborného učiliště opravárenského, Králíky, Předměstí 427
 Středního odborného učiliště zemědělského, Chvaletice, Žižkova 139
 Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto.

Požadavky:
splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a
školské problematiky, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící
schopnosti.

Náležitosti přihlášky:
 úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci
pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
 přehled o průběhu předchozích zaměstnání
 strukturovaný životopis v českém jazyce
 koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
 výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy ne starší
2 měsíců

Přihlášky včetně všech výše uvedených příloh s označením konkursního řízení školy
s označením „NEOTVÍRAT“ zašlete nejpozději do 30. března 2020 (včetně) na
adresu:
Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

originál v příloze
Ċ
Alois Mech,
18. 3. 2020 3:47