Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice (SOKP)

Popis předmětu
Orchestrální hra je vyučována ve čtvrtém, pátém a šestém ročníku konzervatoře a je povinný pro všechny obory hry na smyčcové, dechové a bicí nástroje (5 hodin týdně) jako zcela základní předmět hudebně – odborné přípravy. Výuka probíhá hromadně, současně pro všechny ročníky. V individuálních případech lze v nižších ročnících nahradit tímto předmětem výuku Sborového zpěvu, na kterou Orchestrální hra navazuje.
OPK

Cílem Orchestrální hry je osvojení základních profesionálních parametrů orchestrálního hráče, získání správných hudebně - organizačních návyků, rozvoj celkového hudebního myšlení a poznání rozmanitého orchestrálního repertoáru. V neposlední řadě vytvářejí žáci společně hudební těleso, reprezentující školu na veřejných koncertech či jiných produkcích.
Orchestrální hra rozvíjí smysl pro rytmus, intonační představivost a ladění, hudební paměť, kultivuje celkový umělecký projev a obohacuje praktickou formou celkový odborný přehled žáka. Získané poznatky využije žák zejména v rozmanité praxi orchestrálního hráče i hudebního pedagoga. Předmět využívá zejména poznatků z hlavního oboru, předcházejícího předmětu Sborový zpěv, Komorní a souborové hry a v neposlední řadě i z předmětu Intonace, rytmus a sluchová analýza. Nezbytným doplňkovým předmětem, probíhajícím paralelně, je Studium orchestrálních partů. Poznatky, získané praktickým způsobem se dají využít i při studiu Dějin hudby a Hudebních forem a kontrapunktu.
 
Historie orchestru
Orchestr posluchačů Konzervatoře Pardubice vznikl po několika letech existence školy, v době, kdy již škola měla dostatek studentů, aby takové těleso mohlo vzniknout. Během několika let se vypracoval na takovou interpretační úroveň, že se mohl ucházet o účinkování na veřejnosti. Z počátku to byly spíše školní koncerty, ale postupně se začal zapojovat do hudebního života města Pardubic i celého regionu.

Prvním dirigentem byl prof. Luděk Lukeš, který vtiskl orchestru tvář a jeho následovníci pak nastoupený trend rozvíjeli. Byli to prof. Vojtěch Javora a dále prof. Otakar Tvrdý a PhDr. Vladimír Kulík. V této době již Orchestr posluchačů Konzervatoře Pardubice začíná slavit první větší úspěchy. Vedle svých koncertů se podílí na absolventských koncertech studentů školy jako doprovázející orchestr. Účastní se několika soutěží v rámci ČR, odkud si přiváží významná ocenění (Concerto Bohemia). Na základě těchto úspěchů byl př
Má Vlast s Liborem Peškem
izván k účinkování ve Španělském sále Pražského hradu. Absolvuje i zahraniční turné – Holandsko (Rotterdam a další menší města) a opakovaně Švýcarsko (Lucern). Vydává svůj první CD se skladbami českých autorů (Smetana, Janáček, Voříšek). K 20. Výročí založení školy se podílí na inscenaci opery B. Smetany Hubička (s níž se představil mj. i ve Stavovském divadle v Praze) a o pět let
později na hudebním představení – inscenace baletu O. Nedbala Z pohádky do pohádky (ve spolupráci se ZUŠ Havlíčkova) a jednoaktové opery V. Blodka V studni. Tato představení ve VČD dirigovali prof. O. Tvrdý a PhDr. V. Kulík. V neposlední řadě stojí také nastudování kompletního Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast s Liborem Peškem.
K 30. výročí Konzervatoře Pardubice spolupracoval OPK na inscenaci opery B. Martinů Veselohra na mostě. V tu dobu se střídají u dirigentského pultu prof. Jaroslav Brych (absolvent školy) a Jaromír Krygel. OPK již pravidelně každý rok doprovází několik absolventů-sólistů při jejich absolventských koncertech.

V roce 2009 dostal nabídku k účasti na mezinárodním festivalu Le Quatro Stazione, na němž provedl se sborem školy Vánoční mši J. J. Ryby. Tato nabídka festivalu se opakuje i pro následující roky. Od r. 2010 je dirigentem orchestru MgA. Tomáš Židek, absolvent školy a Pražské HAMU. Na podzim r. 2010 připomněl orchestr dvojí jubileum Zdeňka Fibicha a v letošním roce mj. připravuje ve spolupráci s pěveckým oddělením školy Smetanovu operu Prodaná nevěsta.