Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2017 - 2018


25. 4. 2018 Náš student, klavírista Matyáš Novák vystoupí sólově na koncertě Pardubického hudebního jara

přidáno: 15. 4. 2018 2:12, autor: Alois MechKonzervatoř Pardubice dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s vedením hudebního festivalu „Pardubické hudební jaro“, s panem Mgr. Josefem Krečmerem.

Letos vystoupí na koncertě PHJ 25. 4. 2018 (viz příloha) sólově náš student, klavírista Matyáš Novák. Po domluvě s vedením festivalu je PRO STUDENTY, ŽÁKY A PEDAGOGY KONZERVATOŘE I PARDUBICKÝCH ZUŠ VSTUP VOLNÝ.

Za tuto příležitost poslechu krásného koncertu, podporu našich studentů od vedení PHJ moc děkujeme.  
za ředitelství Konzervatoř Pardubice
Mgr. Alois Mech - zástupce ředitele


https://www.pardubickehudebnijaro.cz/single-post/2018/04/10/Pardubick%C3%A9-hudebn%C3%AD-jaro-d%C3%A1v%C3%A1-prostor-i-mlad%C3%BDm-talent%C5%AFm

https://www.pardubickehudebnijaro.cz/14-janacek

14. 4. 2018 Naše pěvkyně Ludmila Pergelová opět úspěšná

přidáno: 15. 4. 2018 2:11, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 15. 4. 2018 2:11 ]

38. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU  v Praze
14.4.2018

kategorie A1 (15-20 let): 
Ludmila Pergelová, 1. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové
Čestné uznání
účast na koncertě vítězů v září 2018 na Bertramce

klavírní spolupráce Vlasta Přidalová

Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje naši soutěžící i pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice
13. 4. 2018 Pardubičtí varhaníci na vlnách Českého rozhlasu

přidáno: 13. 4. 2018 4:12, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 13. 4. 2018 4:13 ]

V rámci cyklu „Varhaníci českých konzervatoří“ se na rozhlasové stanici Českého rozhlasu 3 Vltava představí pardubičtí studenti Michaela Beránková a Viktor Darebný:

neděle 15.4. v 10.30 - 11:00 hodin Viktor Darebný - Widor Toccata F dur z 5. Symfonie
neděle 22.4.  ve stejném čase Viktor Darebný - Mácha Svatební toccata a Michaela Beránková - Bach Fantazie a fuga g moll a P. Eben - Moto ostinato z Nedělní hudby. 

Viktor Darebný letos studuje v 1.ročníku na AMU a Michaela Beránková tam byla přijata na varhany letos.
Příjemný poslech.

za varhanní oddělení Josef Rafaja

9. 4. 2018 Pro Bohemia - Ostrava 2018 - velká naše účast - velké úspěchy

přidáno: 9. 4. 2018 7:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 4. 2018 7:57 ]16. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2018 v oborech hra na dechové nástroje (dřevěné, žesťové), hra na klavír, hra na varhany a zpěv, která proběhla ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, přinesla naší škole mnoho úspěchů:


obor zpěv
3. kategorie:
 
Ludmila Pergelová, 1. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové
1. cena + titul Laureát
Absolutní vítěz oboru + účast na koncertu v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v Ostravě 12. 6. 2018 
Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení skladby autora
Ocenění poroty za nejlepší interpretaci skladby Leoše Janáčka

Vendula Brulíková, 2. ročník, ze třídy MgA. Hany Medkové
Čestné uznání
klavírní spolupráce: Vlasta Přidalová

obor hra na varhany
3. kategorie

Ondřej Smolík, 1. ročník, ze třídy Josefa Rafaji
2. cena

Anna Ester Petříková, 3K. ročník, ze třídy Josefa Rafaji
3. cena

obor hra na klavír
3. kategorie

Eunika Gabriela Pechánková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Jany Turkové
Čestné uznání I. stupně

Martina Plocková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové
Čestné uznání I. stupně

Katharina Heyda, 3. ročník, ze třídy Mgr. Pavlíny Klokočníkové
Čestné uznání

Markéta Vepřeková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Marie Wiesnerové PaeDr., Mgr. Jany Turkové
Čestné uznání

obor hra na flétnu
2. kategorie

Kristýna Klokočníková, 1. ročník, ze třídy Mgr. Silvie Mechové, Mgr. Jaromíra Höniga
2. cena
klavírní spolupráce Mgr. Pavlína Klokočníková

obor hra na trubku
3. kategorie

Jaroslav Suchánek, 3. ročník, ze třídy MgA. Martina Maroula
3. cena
klavírní spolupráce MgA. Andrea Mňuková

obor hra na trombon
4. kategorie

Tomáš Pavíček, 4. ročník, ze třídy Mgr. Aloise Mecha, MgA. Filipa Hájka
Čestné uznání


Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje všem soutěžícím a jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

7. 4. 2018 Nad prvním jarním koncertem Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice

přidáno: 9. 4. 2018 7:57, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 4. 2018 7:58 ]     Pod uměleckou záštitou Konzervatoře Pardubice, Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích a ve vítané spolupráci s Hudební katedrou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se ve středu dne 4. dubna tohoto roku uskutečnil v Sukově síni pardubického Domu hudby tzv. První jarní koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice a jeho pardubických a hradeckých sólistů. Dirigenty večera byli jednak Lenka Barvínková (v úvodní Smetanově předehře k opeře Tajemství), studentka oboru dirigování ze třídy MgA. Tomáše Židka Ph.D., přičemž interpretace ostatních skladeb večera pak patřila již osvědčené taktovce Tomáše Židka.
     Úvodní, monotematicky zacílená, slavná operní předehra Bedřicha Smetany vykazovala v přednesu studentů školy všechny atributy velmi dobře zvládnutého symfonického obrazu. Dirigentka Lenka Barvínková si počínala vcelku zkušeně (nebylo to její první úspěšné veřejné vystoupení) a svou muzikální invenci a vlastní interpretační názor přesvědčivě vtělila do jednoho z vrcholů Smetanovy operní tvorby. Faktem zůstává, že sám skladatel si opery Tajemství cenil ze všech svých jevištních opusů nejvíce pro její tematickou sevřenost a leitmotivickou komplexnost, projevující se ponejprv právě ve vlastní operní předehře.
    Houslistka Alena Hübnerová, posluchačka Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (z houslové třídy Mgr. Jaromíra Křováčka) si pro svá dvě koncertní vystoupení s konzervatorními symfoniky připravila nejprve třívětý houslový koncert s názvem Jaro – první část ze čtyřdílného koncertantního cyklu pro sólové housle a smyčcový orchestr s continuem se souborným názvem Čtvero ročních dob jednoho z největších mistrů italského vrcholného baroka Antonia Vivaldiho. Druhou kompozicí pak byla první věta z virtuózní Španělské symfonie pro housle a orchestr (op. 21) francouzského romantika se španělskými kořeny Edouarda Lalo. U Vivaldiho mohli posluchači pardubické Sukovy síně ocenit výbornou technickou mobilitu sólistky i ušlechtilý a barevný zvuk jejího nástroje, organicky propojený do přediva hlasů orchestrálních smyčců. V Lalově Španělské symfonii pak Alena Hybnerová nenechala nikoho z přítomných na pochybách o své přesvědčivé, přirozené výrazové vloze a bezpečně zvládnuté a všude jisté hmatníkové i smyčcové technice.
     Sopranistka Iveta Horáčková (z pěvecké třídy Mgr. Hany Medkové) se velice líbila ve „své“ árii Aničky z opery Čarostřelec, která je otevírající se branou německého jevištního národního romantismu. Sólistka zapůsobila svým lehkým a přitom zvukově plným a osobitě barevným tónem, který byl průvodcem celé ariosní melodie, ozdobené zřetelnými koloraturními vstupy, umocněnými i přesvědčivou agogikou a smysluplným hudebním frázováním. Lze pochválit i intonační a rytmickou „souhru“ s obligátní orchestrální violou, jejíž hlas realizovala ze svého partu Eliška Krýsová (z violové třídy MgA. Jiřího Kabáta).
     Klavíristka Juli Hirai (posluchačka Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové z klavírní třídy MgA. Lenky Hejnové Ph.D.) přednesla s přesvědčivým vnitřním pochopením Klavírní koncert B dur č. 4 (op. 13), jedno z nejhezčích děl z pera nejslavnějšího (a také nejzatracovanějšího) z Bachových synů – Johanna Christiana Bacha. Sólistka ve své interpretaci právem podtrhla hlavní znaky minuciózního rokokového stylu, které anticipují obdobnou raně klasicistní výpověď samotného Wolfganga Amadea Mozarta. Je všeobecně známo, že mladičký Mozart obdivoval celou kolekci Christianových skladeb, které studoval na svých koncertních cestách.
     Saxofonista Jan Vostrovský, student pardubické konzervatoře ze třídy MgA. Davida Marišlera, zaujal auditorium Sukovy síně pardubického Domu hudby ihned od prvních tónů ve skladbě Pedra Iturralda s názvem Pequeňa Czarda, která ve formě nefalšovaného „a la“ maďarského čardáše ve svých dvou typických částech – lasan a friska (lašan, friška) doslova zvedala vstřícné publikum ze sedadel. Zde byl výborný dojem umocněn nejenom suverénním výkonem sólisty, ale i dobrou souhrou saxofonistových partnerů, znásobenou též zvukem velkého dechového obsazení orchestru, který sólistu zcela jednoznačně podpořil. Skvělý muzikální výkon byl po zásluze odměněn upřímným potleskem.
     Puškiniana, několikadílná symfonická suita Sergeje Prokofjeva z roku 1935, pak pod taktovkou šéfdirigenta Symfonického orchestru Konzervatoře Pardubice Tomáše Židka uzavřela tento slavnostní „první jarní koncert“, na kterém se představili vybraní sólisté obou zpřátelených uměleckých institucí – Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Konzervatoře Pardubice. Pevně věříme, že tento skvělý akt hudebního přátelství dvou významných východočeských učilišť nezůstane osamocen a reciprocita dalších koncertních akcí bude v rámci možností obou ústavů i nadále pokračovat.


Pardubice, 6. dubna 2018                                    Vladimír Kulík

28. 3. 2018 Naši kontrabasisté opět zářili

přidáno: 9. 4. 2018 7:56, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 4. 2018 7:56 ]IX. Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla 23. - 25. 3. 2018 Blatná

I. kategorie do 19 let 
Jindřich Konvalinka (2. ročník)
3. cena
ze třídy Mgr. art. Františka Machače a Radka Pokorného

II. kategorie do 30 let
Bernadeta Janková (5. ročník)
Čestné uznání
ze třídy Mgr. art. Františka Machače

Ondřej Sejkora (5. ročník)
1. cena + absolutní vítěz soutěže
ze třídy Mgr. art. Františka Machače a Radka Pokorného

A hlavně všechny naprosto skvěle na klavír doprovázela Mgr. Jana Turková !!!!!!!!!

Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje všem soutěžícím a jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

2. 4. 2018 Nová videa klavíristy Matyáše Nováka

přidáno: 9. 4. 2018 3:53, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 4. 2018 3:54 ]

Nahrávky byly pořízeny v březnu pro soutěžní potřeby.
Účinkuje:
Matyáš Novák, 5.K ročník, klavír
ze třídy DMA Jitky Fowler Fraňkové, PhD.
Hudební režie: Antonín Dvořák 

27. 3. 2018 Leoš Čepický, Ivan Klánský a dvě velká hudební výročí.

přidáno: 9. 4. 2018 3:44, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 4. 2018 3:46 ]

 

    Při příležitosti dvou neuvěřitelných hudebních narozenin v tomto roce - padesátiletí Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny a čtyřicetiletí Konzervatoře Pardubice - přivítalo auditorium Sukovy síně pardubického Domu hudby - pod pořadatelstvím obou zmíněných institucí a pod záštitou starosty Městského obvodu Pardubice II Mgr. Radka Hejného dva velké české umělce – pardubického rodáka, houslistu Leoše Čepického a dnes už klavírní legendu – Ivana Klánského.

     Leoš Čepický absolvoval pardubickou konzervatoř v roce 1985 ve třídě Prof. Ivana Štrause (současného pedagoga pražské AMU) a na Akademii múzických umění studoval nadále hru na housle u Prof. Jiřího Nováka a obor komorní hry u Prof. Antonína Kohouta (oba byli tehdy členy světově známého Smetanova kvarteta).
    Již na pražské AMU založil Leoš Čepický dnes kritikou i posluchači velmi oceňované Wihanovo kvarteto, jehož je doposud primáriem. Tento komorní soubor získal mimo jiné i první cenu v interpretační soutěži Pražského jara v roce 1988 a z Mezinárodní soutěže smyčcových kvartet v Londýně si v roce 1991 po právu odnesl též první cenu spolu s laureátským titulem a Cenou publika. Dodnes četná a úspěšná evropská i zámořská turné bezesporu zcela jasně vypovídají o vynikajících interpretačních kvalitách tohoto komorního ansámblu, který má na svém kontě již přes čtyřicet úspěšných CD, realizovaných pod hlavičkou Nimbus Alliance, Multisonic ad.
    Leoš Čepický se zúčastnil i významných domácích i mezinárodních houslových soutěží, v nichž byl většinou dekorován titulem laureáta. Za všechny připomeňme alespoň Kocianovu houslovou soutěž v roce 1981, záhřebskou mezinárodní soutěž Václava Humla v roce 1985, mezinárodní houslovou soutěž v italské Gorizii v roce 1993 a absolutní vítězství v mezinárodní beethovenovské soutěži v Hradci nad Moravicí v roce 1994. Na umělecký vývoj Leoše Čepického měla jistě velký vliv i jeho účast v interpretačních houslových kurzech, například u Prof. Igora Bezrodného v německém Výmaru.
    Čepický vystupuje velmi často jak v rámci již mezinárodně proslulého Wihanova kvarteta, tak i jako sólista s předními našimi i zahraničními symfonickými tělesy. V neposlední řadě se úspěšně prezentuje i ve svých sólových recitálech. V roce 2000 – k 250. výročí úmrtí Johanna Sebastiana Bacha – provedl na renomovaném hudebním festivalu Smetanova Litomyšl komplet Sonát a Partit pro sólové housle tohoto velkého barokního tvůrce a posléze je i natočil, podobně jako další významná koncertní díla českého i světového houslového repertoáru.
     Od roku 2007 je též pedagogem hudební fakulty pražské AMU, v roce 2010 byl jmenován vedoucím její strunné katedry a posléze zde i docentem houslové hry. Hraje na nástroj z dílny Jana Špidlena, který je kopií houslí Giuseppe Guarneriho del Gesú z roku 1742.

     Ivan Klánský je v dnešním klavírním světě bezesporu pojmem. Jeho učiteli na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění byli Prof. František Rauch a Prof.Valentina Kameníková, přičemž neocenitelné zkušenosti získával i na stážích u velkých světových mistrů tohoto nástroje.
    Jako laureát těch nejvýznamnějších mezinárodních soutěžních klání (Bolzano, Neapol, Lipsko, Varšava, Fort Worth, Barcelona, Santander ad.) se stal již v době svých profesionálních studií na pražské AMU vyhledávaným sólistou a komorním partnerem pro mnohé renomované interprety. Od těch dob vykazuje jeho koncertní konto více než 4 500 vystoupení na evropských či zámořských prestižních pódiích čtyř kontinentů.
    Ryzí a oduševnělá interpretace klavírního repertoáru Ivana Klánského, jehož slohový diapazon je rozvinut od velkých barokních mistrů přes klasicistní velikány a romantické génie až po hudbu dvacátého století a současnosti, prozrazuje od svých prvních tónů klavíristův originální smysl pro zvukovou barevnost přednášených skladeb a v mistrovském zvládnutí nástrojové virtuozity i cit pro emoční výrazovost, která je zcela adekvátní v interpretaci děl, sdělujících posluchači samotné duchovní nitro a estetické směrování svého tvůrce.
    Ivan Klánský je dnes právem řazen mezi světovou klavírní špičku a své interpretační zkušenosti svrchovaně úspěšně propojuje i se svou pedagogickou činností. Je vysokoškolským profesorem klavírní hry na katedře klávesových nástrojů hudební fakulty pražské AMU a do roku 2012 působil mimo jiné i na vysoké hudební škole ve švýcarském Lucernu.
 Významným způsobem se angažuje i v rámci českého uměleckého života, především pak v oblasti hudebně organizační. Je též dlouholetým členem světově proslulého Guarneri tria Praha.

    V úvodu společného vynikajícího koncertního vystoupení obou renomovaných interpretů zazněla Sonáta pro housle a klavír e-moll, KV 304 Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž dvouvětost je vyznačena názvy Allegro a Tempo di Menuetto. Lze říci, že již během prvních společných tónů obou umělců uchvátilo auditorium pardubické Sukovy síně naprosto precizní a do nejmenších detailů promyšlené klasicistní frázování spolu s minuciózně odstíněnými a přesvědčivě uchopenými dynamickými vlnami, zastřešenými výrazně odstíněnou nástrojovou barevností.
     Sonáta pro housle a klavír D dur, op.12/1 Ludwiga van Beethovena s větami Allegro con brio, Tema noc variazioni a Rondo byla krásnou a velmi výraznou reminiscencí Čepického již dřívějšího úspěšného souborného provedení deseti Beethovenových houslových sonát (se Stanislavem Boguniou u klavíru) v březnu roku 2017 na dvou komorních večerech v pražském sále Martinů v budově AMU. Sonátový Beethoven zazněl i v Pardubicích v příkladné slohové čistotě, vnímané však i zde prostřednictvím skladatelova eruptivního tvůrčího rozmachu.
     Koncertní rapsodie pro housle a orchestr La Tzigane Maurice Ravela (pardubičtí posluchači vyslechli její verzi pro housle a klavír) patří ke skvostům skladatelova neofolklorismu, který je jednou ze součástí Ravelova smělého kompozičního balancování mezi hudebním impresionismem a neoklasicismem. Virtuózní skladba odráží španělský esprit, daný skladateli do vínku jeho hudebně nadanou matkou, rodem z Baskicka. Za všechny inspirace, které posloužily oběma protagonistům při skutečně skvělé realizaci tohoto Ravelova světově proslulého díla, zmiňme zde již dříve oceněnou rozhlasovou hru Čepického pedagoga Prof. Ivana Štrause, pojednávající ve strhujícím dramatickém masmediálním projevu o životní osudovosti a lidské a umělecké odvaze osamoceného jedince Ravela.
     Finální Sonáta pro housle a klavír A dur Césara Francka s větami Allegro ben moderato, Allegro, Ben moderato: Recitativo-Fantasia a Allegretto poco mosso byla již dávno pro svou zaslouženou popularitu transkribována z houslového partu i do hlasů violy, violoncella či kontrabasu. Výrazně romanticky odstíněné frázování spolu s barevnými, lyricky zjemnělými pasážemi a temnými, dramaticky zdrsnělými dynamickými poryvy, to vše umocněno příkladnou virtuózně technickou mobilitou, byly přesvědčivým zvukovým odrazem umělecky pravdivého vnitřního uchopení, vyjevujícího se na povrchu dokonalou niternou hráčskou symbiózou obou protagonistů úterního slavnostního večera – Leoše Čepického a Ivana Klánského.

Pardubice, 28. května 2018                                                                              Vladimír Kulík

2. 3. 2018 Další významný mezinárodní úspěch kytaristky Dominiky Švendové

přidáno: 9. 4. 2018 2:37, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 4. 2018 2:39 ]24. února se konala Wettbewerb für junge Gitarrenspieler na Hochschule für Künste Bremen.
Naše studentka zde získala významné ocenění:

Dominika Švendová, 4. ročník, kytara
ze třídy Petra Saidla
1. cena

Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje naši soutěžící i pedagogovi HSP za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

3. 2. 2018 Úspěchy našich cellistů na soutěži v Praze

přidáno: 9. 4. 2018 2:27, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 4. 2018 2:27 ]Violoncellová soutěž Jana Vychytila - 12. ročník, Praha 18. - 21. ledna 2018.
Naši studenti získali tato ocenění:

6. kategorie
Jula Murbach, 1. ročník
ze třídy Mgr. Josefa Krečmera
3. cena

Filip Rufer, 2. ročník
ze třídy Mgr. Josefa Krečmera, MgA. Jana Zemena
3. cena

7. kategorie
Josef Bartoň, 2. ročník
ze třídy Mgr. Josefa Krečmera, MgA. Jana Zemena
3. cena

klavírní spolupráce: BcA. Kateřina Ochmanová

Ředitelství Konzervatoře Pardubice moc blahopřeje všem soutěžícím a jejich pedagogům za vynikající přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

1-10 of 35