8. 2. 2016 Neúplné výsledky talentových zkoušek po náhradním termínu

přidáno: 9. 2. 2016 6:29, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 9. 2. 2016 6:29 ]

Neúplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/2017 

(po řádném, náhradním termínu, bez vyřízených odvolání k rozhodnutí ředitele) 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

podle školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho novely č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s účinností dnem 1. 1. 2012.

 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2016/2017
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek
Smyslem talentové zkoušky je, co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle:

 1. výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce (vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni),

 2. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,

 3. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (ceny ze soutěží, osvědčení z mistrovských kurzů atd., a také splnění zdravotní způsobilosti (pouze obor zpěv) předložením požadovaného speciálního lékařského vyšetření v den talentové zkoušky (potvrzení foniatra, v den konání nesmí být starší než 1 měsíc).

  Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:

 1. Stupnice

 2. Etudy

 3. Přednesová(é) skladba(y)

 4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:

 1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.

 2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.

 3. Hlasový rozsah uchazeče.

 4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

 


 

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí úspěšně absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.
Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod číslem 2) a 3) oddílu „Jednotná kritéria talentových zkoušek“.
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

V Pardubicích 8. února 2016

Mgr. Dalibor Hlava v. r.

ředitel Konzervatoře Pardubice


 

Talentové zkoušky 2016, Hudba - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 P.č.

 REG.Č.

 BODY C.

 POZNÁMKA

 1.

 5D/16

 120.0

  A

 2.

 15D/16

 120.0

  A

 3.

 54D/16

 117.0

  A

 4.

 21D/16

 117.0

  A

 5.

 23D/16

 117.0

  A

 6.

 20D/16

 116.0

  A

 7.

 8D/16

 115.0

  A

 8.

 13K/16

 115.0

  A

 9.

 3D/16

 113.5

  A

 10.

 1D/16

 113.0

  A

 11.

 7D/16

 113.0

  A

 12.

 53D/16

 112.0

  A

 13.

 49D/16

 111.0

  A

 14.

 56D/16

 110.5

  A

 15.

 16K/16

 110.5

  A

 16.

 2D/16

 110.0

  A

 17.

 55D/16

 110.0

  A

 18.

 19D/16

 109.0

  A

 19.

 51D/16

 109.0

  A

 20.

 27D/16

 108.5

  A

 21.

 10D/16

 108.0

  A

 22.

 11D/16

 108.0

  A

 23.

 25D/16

 107.0

  A

 24.

 11K/16

 107.0

  A

 25.

 48D/16

 105.5

  A

 26.

 9D/16

 105.0

  A

 27.

 12D/16

 105.0

  A

 28.

 6D/16

 105.0

  A

 29.

 18D/16

 105.0

  A

 30.

 26D/16

  97.0

  B

 31.

 22D/16

  86.0

  B

 32.

 13D/16

  84.0

  B

 33.

 52D/16

  83.5

  C

 34.

 17D/16

  70.0

  B

 35.

 14D/16

  0.0

  Z

 36.

 50D/16

  0.0

  N

 37.

 4D/16

  0.0

  Z

 38.

 16D/16

  0.0

  Z

 39.

 24D/16

  0.0

  Z

 

 


 

Talentové zkoušky 2016, Hudba - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 P.č.

 REG.Č.

 BODY C.

 POZNÁMKA

 1.

 8K/16

 120.0

  A

 2.

 12K/16

 120.0

  A

 3.

 39K/16

 120.0

  A

 4.

 38K/16

 119.0

  A

 5.

 41K/16

 118.5

  A

 6.

 14K/16

 117.0

  A

 7.

 19K/16

 117.0

  A

 8.

 3K/16

 116.5

  B

 9.

 21K/16

 116.5

  B

 10.

 15K/16

 115.0

  B

 11.

 17K/16

 111.0

  B

 12.

 18K/16

 111.0

  B

 13.

 43K/16

 110.0

  B

 14.

 20K/16

 106.0

  B

 15.

 9K/16

  94.0

  B

 16.

 1K/16

  74.0

  C

 17.

 10K/16

  70.0

  B

 18.

 7K/16

  69.0

  B

 19.

 2K/16

  62.0

  B

 20.

 6K/16

  59.0

  B

 21.

 5K/16

  17.0

  C

 22.

 4K/16

  7.0

  C

 23.

 40K/16

  0.0

  N

 24.

 42K/16

  0.0

  Z

 


 

Talentové zkoušky 2016, Zpěv - denní forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 P.č.

 REG.Č.

 BODY C.

 POZNÁMKA

 1.

 38D/16

 115.0

  A - dal(a) přednost jinému oboru

 2.

 45D/16

 107.0

  A

 3.

 30D/16

 103.5

  A

 4.

 47D/16

 102.0

  A

 5.

 32D/16

  99.0

  B

 6.

 42D/16

  98.0

  B

 7.

 35D/16

  95.5

  B

 8.

 34D/16

  84.0

  B

 9.

 29D/16

  81.5

  B

 10.

 33D/16

  79.0

  B

 11.

 44D/16

  78.5

  B

 12.

 40D/16

  77.5

  B

 13.

 41D/16

  75.5

  B

 14.

 46D/16

  64.5

  B

 15.

 31D/16

  62.5

  B

 16.

 39D/16

  60.0

  B

 17.

 36D/16

  57.0

  B

 18.

 37D/16

  47.5

  C

 19.

 43D/16

  0.0

  N

 20.

 28D/16

  0.0

  N

 

 


 

Talentové zkoušky 2016, Zpěv - kombinovaná forma vzdělávání

Legenda:

A =   byl(a) přijat(a) - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku

B =   nebyl(a) přijat(a - úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověII přijímacím podmínkám

C =   nebyl(a) přijat(a) - nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku

O =   řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky 

N =   nedostavil(a) se k talentové zkoušce

RZ =  navržen do vyššího ročníku, bude konat rozdílovou zkoušku 

Z =   zrušil(a) účast na talentové zkoušce

 

 P.č.

 REG.Č.

 BODY C.

 POZNÁMKA

 1.

 34K/16

 106.5

  A

 2.

 32K/16

 105.0

  A

 3.

 27K/16

 103.0

  A

 4.

 30K/16

 102.5

  B

 5.

 37K/16

102.0

  B

 6.

 29K/16

 101.5

  B

 7.

 33K/16

  98.5

  B

 8.

 36K/16

  92.0

  B

 9.

 28K/16

  91.5

  B

 10.

 22K/16

  84.0

  B

 11.

 35K/16

  82.5

  B

 12.

 23K/16

  29.5

  C

 13.

 31K/16

  0.0

  Z

 14.

 25K/16

  0.0

  Z

 15.

 26K/16

  0.0

  Z

 16

 24K/16

  0.0

  N

 

Ċ
Alois Mech,
9. 2. 2016 6:30