14. 10. 2013 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

přidáno: 14. 10. 2013 5:34, autor: Alois Mech

 

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015
Přihlášky k talentovým zkouškám
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na
příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2013.
Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání
Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Obor
82-44-P/01 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:
- dirigování
- hra na klavír
- hra na varhany
- hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
- hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
- hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje
Obor 82-45-P/01 Zpěv, zaměření klasický zpěv

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro výše uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.
Jednotná kritéria hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání jsou:
- výsledky talentové zkoušky
- další skutečnosti osvědčující schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájem uchazeče

Rozhodnutí ředitele školy o termínech konání talentové zkoušky

termín talentové zkoušky

Studijní obory

stud. zaměření

15. 1. 2014 středa Hudba, Zpěv hra na klavír, hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru
dirigování
zpěv
16. 1. 2014 čtvrtek Hudba hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
hra na bicí nástroje
17. 1. 2014 pátekHudba, Zpěv hra na klavír, hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru
dirigování
zpěv
20. 1. 2014 pondělíHudba hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
hra na bicí nástroje
Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů
Obor vzdělávání 82-44-P/01 Hudba
Denní forma vzdělávání: 25

Kombinovaná forma vzdělávání : 10

Obor vzdělávání 82-45-P/01 Zpěv
Denní forma vzdělávání: 4
Kombinovaná forma vzdělávání: 3

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2014/2015
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby
nebo zpěvu v konzervatoři.
V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a)výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných
vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících
vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b)dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče – tím se rozumí splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu) a předložením dalšího požadovaného speciálního lékařského vyšetření (u oboru zpěv potvrzení foniatra).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:
1. Stupnice
2. Etudy
3. Přednesová(é) skladba(y)
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnosti (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:
1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.
2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.
3. Hlasový rozsah uchazeče.
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 –25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 –25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí seškolskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.
Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod písm. b) oddílu "Jednotná kritéria talentových zkoušek".
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pardubice 14. 10. 2013

Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice
Comments