21.2.2013 Úplné výsledky přijímacích zkoušek 2013/2014 po náhr. termínu a odvolání

přidáno: 21. 2. 2013 4:24, autor: Alois Mech
Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho novely č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s účinností ode dne 1. 1. 2012.
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Poznámka:
Uchazeči o kombinované studium nemají dle výše uvedené novely školského zákona povinnost posílat při přijetí zápisové lístky. Žádáme je tedy tímto způsobem o písemné potvrzení úmyslu nastoupit ke studiu v Konzervatoři Pardubice e-mailem na adresu: reditelstvi@konzervatorpardubice.cz
Mgr. Dalibor Hlava v. r.
ředitel Konzervatoře Pardubice
Úplné výsledky TZ ke stažení v příloze níže.
Ċ
Alois Mech,
21. 2. 2013 4:24