27. 10. 2011 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013

přidáno: 28. 10. 2011 15:01, autor: system administrator   [ aktualizováno 3. 12. 2011 2:26 ]

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013
Přihlášky k talentovým zkouškám:
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2011.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání
Denní i kombinovaná forma vzdělávání:
Obor 82-44-N/001 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:
- dirigování
- hra na klavír
- hra na varhany
- hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
- hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
- hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje

Obor 82-45-N/001 Zpěv, zaměření klasický zpěv

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro výše uvedené obory se koná formou talentové zkoušky.
Jednotná kritéria hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání jsou:
- výsledky talentové zkoušky
- hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- další skutečnosti osvědčující schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájem uchazeče

Rozhodnutí ředitele školy o termínech konání talentové zkoušky


termín talentové zkoušky

Studijní obory

stud. zaměření

16. 1. 2012

pondělí

Hudba, Zpěv

hra na klavír,  hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru
dirigování
zpěv

17. 1. 2012

úterý

Hudba

hra na housle, violu, violoncello,     kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
hra na bicí nástroje

18. 1. 2012

středa

Hudba, Zpěv

hra na klavír,  hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru
dirigování
zpěv

19. 1. 2012

čtvrtek

Hudba

hra na housle, violu, violoncello,    kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot,   lesní roh, trubku, trombon, tubu
hra na bicí nástroje

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů
Obor vzdělání 82-44-N/001 Hudba
Denní forma vzdělávání: 25
Kombinovaná forma vzdělávání : 10

Obor vzdělávání 82-45-N/001 Zpěv
Denní forma vzdělávání: 3
Kombinovaná forma vzdělávání: 3

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2012/2013
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.
Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů  pro studium hudby
nebo zpěvu v konzervatoři.
V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a)výsledků talentové zkoušky,vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných    
vloh  a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících
vykonávání  určité  umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b)hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování,  prospěch)   podle   klasifikace    z  posledních   dvou   ročníků   studia uvedené v  přihlášce   ke   vzdělávání   v   konzervatoři.   Posuzuje   se   splnění podmínek požadovaného vzdělání, klasifikace chování a  klasifikace  prospěchu uchazeče,
c)dalších  skutečností  osvědčujících  schopnosti,  dovednosti,  vědomosti  a zájmy uchazeče  –  tím se rozumí  splnění   zdravotní  způsobilosti  pro  zvolený obor  vzdělávání  předložením   potvrzení   lékaře  o  zdravotní  způsobilosti   (na přihlášce   ke  studiu)   a   předložením     dalšího    požadovaného    speciálního lékařského   vyšetření  (u oboru zpěv potvrzení foniatra).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:
1. Stupnice
2. Etudy
3. Přednesová(é) skladba(y)
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné  hudebnost  (intonace,  rytmus,  sluchová   analýza,  hudební  paměť)  a  aplikace  základních znalostí z hudební  teorie (hudební nauka)

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v  rubrice -  Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:
1.  Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá),  umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.
2.  Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.
3.  Hlasový rozsah uchazeče.
4.  Prokázání   schopností   v  oblasti   všeobecné   hudebnost   (intonace,   rytmus, sluchová   analýza,  hudební  paměť)  a  aplikace  základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v  rubrice -  Talentové zkoušky.

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka),  školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 – 25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu.  Hodnotí se  školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení  se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky
Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod písm. b) a c) oddílu "Jednotná kritéria talentových zkoušek".
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pardubice 27. 10. 2011

Mgr. Jaromír Hönig
ředitel Konzervatoře Pardubice