27. 10. 2011 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013

přidáno: 28. 10. 2011 14:43, autor: system administrator

Pardubice 27. 10. 2011

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013
V souladu s § 88 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon), § 2 novely vyhlášky č. 394/2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střeních školách ve znění pozdějších předpisů a novely č. 243/2008 Sb. ze dne 4. 7. 2008 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňuje ředitel Konzervatoře Pardubice informace o talentových zkouškách pro školní rok 2011/2012.

Obory vzdělávání:
HUDBA, kód KKOV 82-44-N/001
Zaměření: Klasická hudba
Obory činnosti:
hra na klavír
hra na varhany
hra na smyčcové nástroje (housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na dechové nástroje (flétnu, hoboj, klarinet, saxofon,fagot, lesní roh, trubku, trombón, tubu)
hra na kytaru
hra na akordeon
hra na bicí nástroje
dirigování
ZPĚV, kód KKOV 82-45-N/001
Zaměření: Klasický zpěv

Formy vzdělávání:
1) Denní forma vzdělávání – (je určena zejména pro absolventy základních škol).
2) Kombinovaná forma vzdělávání – (je určena zejména pro neaprobované učitele ZUŠ a další uchazeče, kteří mají zájem získat aprobaci pro daný obor).

Přihlášky k talentovým zkouškám:
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2011.

Termín talentových zkoušek:
Talentové zkoušky vKonzervatoři Pardubice se budou konat vobdobí od 16. do 31. ledna 2012 vtermínech stanovených ředitelem školy (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 394/2008 Sb.). Přihlášení uchazeči budou pozváni písemnou formou.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Do 1.ročníku denní formy vzdělávání pro obor vzdělávání Hudba-pro všechny obory činnosti (tj. hra na klavír, varhany, smyčcové nástroje, dechové nástroje, kytaru atp.) 25 uchazečů.
Do 1.ročníku denní formy vzdělávání pro obor vzdělávání Zpěv 3 uchazeči, zaměření Klasický zpěv.
Do1.ročníku kombinované formy vzdělávání pro obor vzdělávání Hudba-pro všechny obory činnosti (tj. hra na klavír, varhany, smyčcové nástroje, dechové nástroje atp.) 10 uchazečů.
Do 1.ročníku kombinované formy vzdělávání pro obor vzdělávání Zpěv 3 uchazeči, zaměření Klasický zpěv.

Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři. Vpřijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:
1. Stupnice
2. Etudy
3. Přednesová(é) skladba(y)
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí zhudební teorie (hudební nauka).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:
1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.
2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.
3. Hlasový rozsah uchazeče.
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí zhudební teorie (hudební nauka).
Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Výkony přitalentové zkoušce posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů stím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 – 25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon. Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice