26. 10. 2010 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012

přidáno: 19. 5. 2012 13:14, autor: Alois Mech

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012

Přihlášky k talentovým zkouškám:
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2010.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání

Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Obor 82-44-N/001 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:
- dirigování
- hra na klavír
- hra na varhany
- hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
- hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
- hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje

Obor 82-45-N/001 Zpěv, zaměření klasický zpěv

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro výše uvedené obory se koná formou talentové zkoušky. Jednotná kritéria hodnocení uchazečů do všech oborů i forem vzdělávání jsou:
- výsledky talentové zkoušky
- hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- další skutečnosti osvědčující schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájem uchazeče

Rozhodnutí ředitele školy o termínech konání talentové zkoušky

termín talentové zkoušky

Studijní obory

stud. zaměření

17. 1. 2011

pondělí

Hudba, Zpěv

hra na klavír, hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru
dirigování
zpěv

18. 1. 2011

úterý

Hudba

hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
hra na bicí nástroje

19. 1. 2011

středa

Hudba, Zpěv

hra na klavír, hra na varhany
hra na akordeon, hra na kytaru
dirigování
zpěv

20. 1. 2011

čtvrtek

Hudba

hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu
hra na bicí nástroje

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

Obor vzdělání 82-44-N/001 Hudba
Denní forma vzdělávání: 25
Kombinovaná forma vzdělávání : 10

Obor vzdělávání 82-45-N/001 ZpěvDenní forma vzdělávání: 3
Kombinovaná forma vzdělávání: 2

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích

Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obory Hudba a Zpěv) pro školní rok 2011/2012
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba a Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.
V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a)výsledků talentové zkoušky,vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b)hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování, prospěch) podle klasifikace z posledních dvou ročníků studia uvedené v přihlášce ke vzdělávání v konzervatoři. Posuzuje se splnění podmínek požadovaného vzdělání, klasifikace chování a klasifikace prospěchu uchazeče,
c)dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče - tím se rozumí splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu) a předložením dalšího požadovaného speciálního lékařského vyšetření (u oboru zpěv potvrzení foniatra).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor hudba:
1. Stupnice
2. Etudy
3. Přednesová(é) skladba(y)
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).
Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:
1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá píseň, případně další libovolná vokální skladba.
2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.
3. Hlasový rozsah uchazeče.
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební nauka).
Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.

1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 - 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 - 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 - 25 bodů = výborný, 16 - 20 bodů = chvalitebný, 11 - 15 bodů = dobrý, 6 - 10 bodů = dostatečný, 0 - 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky
Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod písm. b) a c) oddílu "Jednotná kritéria talentových zkoušek".
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pardubice 30. 10. 2010

Mgr. Jaromír Hönig

ředitel Konzervatoře Pardubice