29. 10. 2009 Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011

přidáno: 19. 5. 2012 12:55, autor: Alois Mech
V souladu s § 88 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon), § 2 novely vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střeních školách ve znění pozdějších předpisů a § 3 novely č. 243/2008 Sb. ze dne 4. 7. 2008 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňuje ředitel Konzervatoře Pardubice informace o talentových zkouškách pro školní rok 2010/2011.
 

Obory vzdělávání:
HUDBA, kód KKOV 82-44-N/001
Zaměření: Klasická hudba
Obory činnosti: hra na klavír
hra na varhany
hra na smyčcové nástroje (housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na dechové nástroje (flétnu, hoboj, klarinet, saxofon,fagot,
lesní roh, trubku, trombón, tubu)
hra na kytaru
hra na akordeon
hra na bicí nástroje
dirigování
ZPĚV, kód KKOV 82-45-N/001
Zaměření: Klasický zpěv

Formy vzdělávání:
1) Denní forma vzdělávání – (je určena zejména pro absolventy základních škol).
2) Kombinovaná forma vzdělávání – (je určena zejména pro neaprobované učitele
ZUŠ a další uchazeče, kteří mají zájem získat aprobaci pro daný obor).

Přihlášky k talentovým zkouškám:
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 30. listopadu 2009.

Termín talentových zkoušek:
Talentové zkoušky v Konzervatoři Pardubice se budou konat v období od 15. do 31. ledna 2010 v termínech stanovených ředitelem školy (dle § 3 odst. 2 novely vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Přihlášení uchazeči budou pozváni písemnou formou.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Do 1.ročníku denní formy vzdělávání pro obor vzdělávání Hudba-pro všechny obory
činnosti (tj. hra na klavír, varhany, smyčcové nástroje, dechové nástroje, kytaru atp.)
25 uchazečů.
Do 1.ročníku denní formy vzdělávání pro obor vzdělávání Zpěv 3 uchazeči, zaměření
Klasický zpěv.
Do1.ročníku kombinované formy vzdělávání pro obor vzdělávání Hudba-pro všechny
obory činnosti (tj. hra na klavír, varhany, smyčcové nástroje, dechové nástroje atp.)
7 uchazečů.
Do 1.ročníku kombinované formy vzdělávání pro obor vzdělávání Zpěv 2 uchazeči,
zaměření Klasický zpěv.

Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři.
V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni.

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Hudba:
1. Stupnice
2. Etudy
3. Přednesová(é) skladba(y)
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus,
sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební
teorie (hudební nauka).

Zkušební látka talentové zkoušky pro obor Zpěv:
1. Přednes tří vokálních skladeb zpaměti - 2 lidové písně (rychlá a pomalá), umělá
píseň, případně další libovolná vokální skladba.
2. Krátký výstup mluveného slova - monolog, báseň, povídka atp.
3. Hlasový rozsah uchazeče.
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus,
sluchová analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební
teorie (hudební nauka).
Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Výkony při talentové zkoušce posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 – 25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice