31. 10. 2008 Další informace o přijímacím řízení

přidáno: 19. 5. 2012 12:34, autor: Alois Mech

Další informace o přijímacím řízení v Konzervatoři Pardubice

Požadavky k talentové zkoušce pro jednotlivé studijní obory a jednotlivá zaměření jsou zveřejněny na webovských stránkách školy - www.konzervatorpardubice.cz.

Talentové zkoušky v Konzervatoři Pardubice jsou určeny pro uchazeče, kteří ve školním roce 2008/2009 úspěšně ukončí základní vzdělávání nebo základní vzdělání ukončili již dříve.

Výsledky talentových zkoušek budou v zákonných termínech zveřejněny na školní nástěnce v budově Konzervatoře Pardubice a na webovských stránkách školy.

Uchazeč si vybere jeden ze dvou nabízených termínů talentové zkoušky, který uvede na přihlášce ke studiu.

Přihlášky ke vzdělání podá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na příslušném formuláři nejpozději do 30. listopadu 2008 řediteli Konzervatoře Pardubice. Formulář přihlášky získáte na ZŠ, v prodejných SEVT nebo jej naleznete na webové stránce MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) pod heslem "Formuláře přihlášek (vzory)". Barevné rozlišení formulářů není podmínkou. Přihlášku je nutno řádně vyplnit ve všech rubrikách. U nezletilých uchazečů je nutno v přihlášce vyplnit čitelně jméno a příjmení jednoho zákonného zástupce a uvést i jeho rok narození. V tomto případě je na přihlášce nutný i podpis nezletilého uchazeče, který tím vyjadřuje své souhlasné stanovisko.

Nejpozději 14 dnů před konáním 1. kola talentových zkoušek obdržíte pozvánku k vykonání talentových zkoušek.

Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdit. Na školu, kterou si vybere, musí uchazeč do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. Zápisový lístek. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče (viz § 60a, odst. 6 a 7 novely č. 243/2008 Sb. z 4. 7. 2008 zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon).

Uchazeči, který se pro vážné důvody k talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné talentové zkoušky.

Pardubice 31. 10. 2008
Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice