20. 2. 2009 2. kolo přijímacího řízení 2009/2010

přidáno: 19. 5. 2012 12:42, autor: Alois Mech

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010
Přihlášky k talentovým zkouškám:
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 07. března 2009.
2. kolo přijímacího řízení se vyhlašuje pro studijní obor Hudba denní formy vzdělávání
.
Obor 82-44-N/001 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:
- hra na klavír
- hra na varhany
- hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
- hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombón, tubu
- hra na akordeon, kytaru

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro výše uvedený studijní obor se koná formou talentové zkoušky. Jednotná kritéria hodnocení uchazečů jsou:
- výsledky talentové zkoušky
- hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- další skutečnosti osvědčující schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájem uchazeče

Rozhodnutí ředitele školy o termínech konání talentové zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení

termín talentové zkoušky Studijní obor stud. zaměření
26. 3. 2009 čtvrtek Hudba hra na klavír, varhany
housle, violu, violoncello, kontrabas,
flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh,
trubku, trombón. tubu,
akordeon, kytaru

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů
Obor vzdělání 82-44-N/001 Hudba - denní forma vzdělávání:
V prvním kole přijímacího řízení byl stanoven celkový počet přijímaných uchazečů 25. Po uzavření 1. kola bylo přijato 18 uchazečů, kteří ke studiu nastoupí. Pro další kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání studijního oboru Hudba je stanoven počet přijímaných uchazečů do konečného počtu 25.

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obor Hudba) pro školní rok 2009/2010
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby v konzervatoři.
V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a) výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a
schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité
umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování,
prospěch) podle klasifikace z posledních dvou ročníků studia uvedené v přihlášce ke
vzdělávání v konzervatoři. Posuzuje se splnění podmínek požadovaného vzdělání,
klasifikace chování a klasifikace prospěchu uchazeče,
c) dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy
uchazeče - tím se rozumí splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání
předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu).

Zkušební látka talentové zkoušky:
1. Stupnice
2. Etudy
3. Přednesová(é) skladba(y)
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová
analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební
nauka).
Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.


Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 – 25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky za použití následujícího systému:
Dosažené bodové hodnocení z hlavního oboru se násobí číslem 5. Od tohoto čísla se odečte:
a) číslo vzniklé násobkem třemi dosažené známky z disciplíny všeobecná hudebnost a
b) číslo vzniklé násobkem dvěma dosažené známky z písemného testu.
Tak se stanoví koeficient úspěšnosti, který určí pořadí uchazečů.
(např. průměr bodového ohodnocení komise z hlavního oboru je 20 bodů, uchazeč byl hodnocen ze všeobecné hudebnosti známkou 2 a z písemného testu známkou 2:
20 x 5 = 100 - 6 (tj. 2x3) a - 4 (2x2) = 90 bodů. Koeficient úspěšnosti je 90 bodů.)
Uchazeči, kteří splnili podmínky talentové zkoušky, jsou seřazeni podle počtu bodů, kterých dosáhli.
Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod písm. b) a c) oddílu "Jednotná kritéria talentových zkoušek", a to zejména při rovnosti bodů.
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pardubice 20. 02. 2009


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel Konzervatoře Pardubice