Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2008 - 2009

14. 5. 2009 Konkurz na místo pedagoga

přidáno: 19. 5. 2012 12:51, autor: Alois Mech

KONKURZ

Ředitel Konzervatoře Pardubice vypisuje konkurz na částečný úvazek pedagoga předmětů hudební teorie.

VŠ vzdělání příslušného směru je podmínkou. Přihlášky se stručným životopisem a délkou praxe zasílejte do 30. května 2009 na adresu: Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice. Součástí konkurzu bude pedagogický výstup s modelem ( zejména harmonie, hudební formy, rozbory skladeb) a pohovor.

Předpokládaný termín konkurzu - konec června 2009. Uchazeči budou pozváni písemnou formou.

Nástup od 1. 9. 2009. Pardubice 14. 05. 2009
Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice

3. 5. 2009 Blahopřejeme

přidáno: 19. 5. 2012 12:49, autor: Alois Mech

Na mezinárodní soutěži pro klavírní dua JESENÍK získalo duo
Harciníková Zuzana - Kubátová Lucie
Čestné uznání
( ze třídy Mgr. Jany Mičulkové)

Na mezinárodní soutěži žesťových nástrojů - Brno 2009 získal
Kurt Neubauer
Čestné uznání

(ze třídy Mgr. Aloise Mecha)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje k úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice

23. 4. 2009 Blahopřejeme

přidáno: 19. 5. 2012 12:48, autor: Alois Mech

Na mezinárodní kytarové soutěži ve SRN získala
IRENA BABÁČKOVÁ
2. CENU
( ze třídy prof. A. Hronové a P. Saidla)
Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje k vynikajícímu úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice

20. 4. 2009 Blahopřejeme

přidáno: 19. 5. 2012 12:47, autor: Alois Mech

Na mezinárodní kytarové soutěži v Polsku získala
ELIŠKA LENHARTOVÁ
1. CENU a cenu absolutního vítěze

a MARTIN ŠKUBAL 1. CENU
(oba ze třídy prof. P. Saidla)
Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje k vynikajícímu úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice

30. 3. 2009 Výsledky 2. kola TZ

přidáno: 19. 5. 2012 12:47, autor: Alois Mech

Výsledky talentových zkoušek 2009 – Konzervatoř Pardubice

2. kolo

Denní studium Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů

Reg. č.

obor

výsl.

P.č.

Reg. č.

Koef.

Přijat x nepřijat

Poznámka

II/1D

housle

A

1

II/2D

105,0

Přijat

studijní obor hudba

II/2D

flétna

A

2

II/1D

90,0

Přijat

studijní obor hudba

II/3D

zpěv

A

II/4D

zpěv

B

1

II/5D

102,5

Přijat

studijní obor zpěv

II/5D

zpěv

A

2

II/3D

94,5

Přijat

studijní obor zpěv

II/6D

zpěv

Z

3

II/8D

87,5

Nepřijat

studijní obor zpěv

II/7D

zpěv

B

4

II/4D

72,5

Nepřijat

studijní obor zpěv

II/8D

zpěv

C

5

II/7D

65,0

Nepřijat

studijní obor zpěv

II/6D

00,0

zrušila přihlášku

studijní obor zpěv

Legenda:

A = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byl(a) přijat(a)

B = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a) – byla dána přednost uchazečům,

kteří lépe vyhověli přijímacím podmínkám

C = nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a)

O = řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky

N = nedostavil(a) se k talentové zkoušce

Z = zrušil(a) účast na talentové zkoušce

Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům, ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Jaromír Hönig v.r. ředitel Konzervatoře Pardubice

Do druhého kola talentových zkoušek se přihlásili dva uchazeči na studijní obor hudba a šest uchazečů na studijní obor zpěv. Do studijního oboru hudba byli přijati oba uchazeči (byla čtyři volná místa), do studijního oboru zpěv byli přijati dva uchazeči a tím byla naplněna zveřejněná celková kapacita 1. ročníku oboru zpěv v počtu sedm přijatých uchazečů.

Pardubice 30. 03. 2009

Mgr. Jaromír Hönig

ředitel Konzervatoře Pardubice

3. 3. 2009 II. kolo přijímacího řízení obor zpěv

přidáno: 19. 5. 2012 12:46, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 19. 5. 2012 12:46 ]

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010
Přihlášky k talentovým zkouškám:
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 10. března 2009.
2. kolo přijímacího řízení se vyhlašuje pro studijní obor Zpěv - denní forma vzdělávání

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro výše uvedený studijní obor se koná formou talentové zkoušky. Jednotná kritéria hodnocení uchazečů jsou:
- výsledky talentové zkoušky
- hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- další skutečnosti osvědčující schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájem uchazeče

Rozhodnutí ředitele školy o termínech konání talentové zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení

termín talentové zkoušky Studijní obor stud. zaměření
26. 3. 2009 čtvrtek Zpěv klasický zpěv

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů
Obor vzdělávání 82-45-N/0014 Zpěv - denní forma vzdělávání
Po uzavření 1. kola oznámili někteří uchazeči, že ke studiu nenastoupí. Pro další kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání studijního oboru Zpěv je stanoven počet přijímaných uchazečů do konečného počtu 7.

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obor Zpěv) pro školní rok 2009/2010
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Zpěv lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby v konzervatoři.
V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a) výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a
schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité
umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování,
prospěch) podle klasifikace z posledních dvou ročníků studia uvedené v přihlášce ke
vzdělávání v konzervatoři. Posuzuje se splnění podmínek požadovaného vzdělání,
klasifikace chování a klasifikace prospěchu uchazeče,
c) dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy
uchazeče - tím se rozumí splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání
předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu),
vyjádření lékaře - foniatra.

Zkušební látka talentové zkoušky pro studijní obor Zpěv:
1. Tři lidové nebo umělé písně dle vlastního výběru
2. Recitace krátkého textu nebo básně
3. Hlasový rozsah
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová
analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební
nauka).

Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.
Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 – 25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.

2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky za použití následujícího systému:
Dosažené bodové hodnocení z hlavního oboru se násobí číslem 5. Od tohoto čísla se odečte:
a) číslo vzniklé násobkem třemi dosažené známky z disciplíny všeobecná hudebnost a
b) číslo vzniklé násobkem dvěma dosažené známky z písemného testu.
Tak se stanoví koeficient úspěšnosti, který určí pořadí uchazečů.
(např. průměr bodového ohodnocení komise z hlavního oboru je 20 bodů, uchazeč byl hodnocen ze všeobecné hudebnosti známkou 2 a z písemného testu známkou 2:
20 x 5 = 100 - 6 (tj. 2x3) a - 4 (2x2) = 90 bodů. Koeficient úspěšnosti je 90 bodů.)
Uchazeči, kteří splnili podmínky talentové zkoušky, jsou seřazeni podle počtu bodů, kterých dosáhli.
Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod písm. b) a c) oddílu "Jednotná kritéria talentových zkoušek", a to zejména při rovnosti bodů.
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pardubice 03. 03. 2009

Mgr. Jaromír Hönig
ředitel Konzervatoře Pardubice

2. 3. 2009 Blahopřejeme

přidáno: 19. 5. 2012 12:44, autor: Alois Mech

Na mezinárodní klavírní soutěži v Itálii získal
ONDŘEJ HROMÁDKO (třída Mgr. J. Pěchočové PhD. a Mgr. D. Wiesnera)
2. CENU


Na mezinárodní kytarové soutěži v Polsku získala
PETRA POLÁČKOVÁ (tř. prof. P. Saidla)
1. CENU

Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje k úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice

4. 3. 2009 Odborný klavírní seminář - Prof. G. Lukšaité-Mrázková

přidáno: 19. 5. 2012 12:43, autor: Alois Mech

KONZERVATOŘ PARDUBICE a Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Vás srdečně zvou na

ODBORNÝ KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ

konaný ve středu, 4. 3. 2009, v Malém sále Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Téma: Nové poznatky v interpretaci Bachovy hudby · Hudební myšlení v barokní hudbě · Postup při studiu nových skladeb · Vliv harmonie na hudební výraz ·
Ve 2. části semináře proběhnou kurzy, na nichž vystoupí s hudebními ukázkami studenti klavírního oddělení Konzervatoře
Lektor:
Prof. Giedré Lukšaité-Mrázkové AMU Praha

V předvečer semináře (3. 3. 2009. v 19 hod.) bude cembalový koncert Prof. Giedré Lukšaité-Mrázkové v Malém sále Domu hudby
Program: J. S. Bach- Dobře temperovaný klavír- II. díl
Tento koncert bude i křtem nového cembala Konzervatoře z dílny Františka Vyhnálka
Termín: 4. 3. 2009, 10- 12 hod. přednáška 13-15 hod. klavírní kurzy, hrají studenti Konzervatoře Pardubice

Odešlete, prosím, přihlášku e-mailem na adresu: pardubice@ccvpardubice.cz do 27. 2. 2008 (je nutné vyplnit údaje o sídle a IČO školy) Účastnický poplatek semináře 280.- Kč uhradí účastníci na místě Prezence účastníků od 9.30 hod. – foyer Malého sálu Konzervatoře Těšíme se na Vás

20. 2. 2009 2. kolo přijímacího řízení 2009/2010

přidáno: 19. 5. 2012 12:42, autor: Alois Mech

Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010
Přihlášky k talentovým zkouškám:
Uchazeči nebo jejich zákonní zástupci zašlou přihlášku na příslušném formuláři řediteli Konzervatoře Pardubice nejpozději do 07. března 2009.
2. kolo přijímacího řízení se vyhlašuje pro studijní obor Hudba denní formy vzdělávání
.
Obor 82-44-N/001 Hudba, zaměření klasická hudba, obory činnosti:
- hra na klavír
- hra na varhany
- hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
- hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombón, tubu
- hra na akordeon, kytaru

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro výše uvedený studijní obor se koná formou talentové zkoušky. Jednotná kritéria hodnocení uchazečů jsou:
- výsledky talentové zkoušky
- hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
- další skutečnosti osvědčující schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájem uchazeče

Rozhodnutí ředitele školy o termínech konání talentové zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení

termín talentové zkoušky Studijní obor stud. zaměření
26. 3. 2009 čtvrtek Hudba hra na klavír, varhany
housle, violu, violoncello, kontrabas,
flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh,
trubku, trombón. tubu,
akordeon, kytaru

Rozhodnutí ředitele o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů
Obor vzdělání 82-44-N/001 Hudba - denní forma vzdělávání:
V prvním kole přijímacího řízení byl stanoven celkový počet přijímaných uchazečů 25. Po uzavření 1. kola bylo přijato 18 uchazečů, kteří ke studiu nastoupí. Pro další kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání studijního oboru Hudba je stanoven počet přijímaných uchazečů do konečného počtu 25.

Rozhodnutí ředitele školy o stanovených jednotných kritériích
Kritéria přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice (studijní obor Hudba) pro školní rok 2009/2010
Ke vzdělávání v Konzervatoři Pardubice pro obory Hudba lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a úspěšně ukončili základní vzdělání, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Jednotná kritéria talentových zkoušek:
Smyslem talentové zkoušky je co nejúplnější zjištění předpokladů pro studium hudby v konzervatoři.
V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni podle :
a) výsledků talentové zkoušky, vyjádřených bodovým hodnocením prokázaných vloh a
schopností žáků ke studiu zvoleného uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání určité
umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků vzdělávání (chování,
prospěch) podle klasifikace z posledních dvou ročníků studia uvedené v přihlášce ke
vzdělávání v konzervatoři. Posuzuje se splnění podmínek požadovaného vzdělání,
klasifikace chování a klasifikace prospěchu uchazeče,
c) dalších skutečností osvědčujících schopnosti, dovednosti, vědomosti a zájmy
uchazeče - tím se rozumí splnění zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělávání
předložením potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce ke studiu).

Zkušební látka talentové zkoušky:
1. Stupnice
2. Etudy
3. Přednesová(é) skladba(y)
4. Prokázání schopností v oblasti všeobecné hudebnost (intonace, rytmus, sluchová
analýza, hudební paměť) a aplikace základních znalostí z hudební teorie (hudební
nauka).
Konkrétní požadavky ke zkušební látce jsou na internetové stránce školy v rubrice - Talentové zkoušky.


Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky stanovil ředitel školy takto:
Talentová zkouška se skládá ze tří disciplín - uchazeč musí absolvovat všechny tři.
1) Talentová zkouška z hlavního oboru vzdělávání:
Výkony při talentové zkoušce z hlavního oboru vzdělávání posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy za použití mezinárodního systému bodování (1 – 25 bodů s tím, že 25 bodů je nejvyšší známka), školské stupnice hodnocení (známka 1 – 5) a slovního vyjádření. Dosažené bodové ohodnocení znamená: 21 – 25 bodů = výborný, 16 – 20 bodů = chvalitebný, 11 – 15 bodů = dobrý, 6 – 10 bodů = dostatečný, 0 – 5 bodů = nedostatečný výkon.
2) Zkouška ze všeobecné hudebnosti:
Výkony posuzují odborné komise jmenované ředitelem školy. Uchazeč zde prokazuje schopnosti a dovednosti v oblasti hudební paměti, sluchové analýzy, intonace a rytmu. Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).
3) Písemný test:
Prokázání základních vědomostí a znalostí z hudební teorie (stupnice, akordy a jejich obraty, notový zápis, klíče, základní hudební rozhled). Hodnotí se školskou stupnicí (1 - 5).

Do konečného hodnocení se promítnou výsledky všech disciplín talentové zkoušky za použití následujícího systému:
Dosažené bodové hodnocení z hlavního oboru se násobí číslem 5. Od tohoto čísla se odečte:
a) číslo vzniklé násobkem třemi dosažené známky z disciplíny všeobecná hudebnost a
b) číslo vzniklé násobkem dvěma dosažené známky z písemného testu.
Tak se stanoví koeficient úspěšnosti, který určí pořadí uchazečů.
(např. průměr bodového ohodnocení komise z hlavního oboru je 20 bodů, uchazeč byl hodnocen ze všeobecné hudebnosti známkou 2 a z písemného testu známkou 2:
20 x 5 = 100 - 6 (tj. 2x3) a - 4 (2x2) = 90 bodů. Koeficient úspěšnosti je 90 bodů.)
Uchazeči, kteří splnili podmínky talentové zkoušky, jsou seřazeni podle počtu bodů, kterých dosáhli.
Výsledky talentové zkoušky jsou zásadním faktorem pro úspěšnost uchazečů pro přijetí ke studiu.
Přijímací komise přihlíží i k dalším skutečnostem uvedeným pod písm. b) a c) oddílu "Jednotná kritéria talentových zkoušek", a to zejména při rovnosti bodů.
Pokud splní podmínky talentových zkoušek více uchazečů než lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí.

Pardubice 20. 02. 2009


Mgr. Jaromír Hönig
ředitel Konzervatoře Pardubice

8. 2. 2009 Úplné výsledky TZ po řádném i náhradním termínu

přidáno: 19. 5. 2012 12:41, autor: Alois Mech

Výsledky talentových zkoušek 2009 – Konzervatoř Pardubice

(úplné výsledky po řádném i náhradním termínu)

R.č. obor výsl. R.č. obor výsl. R.č. obor výsl.
Denní forma studia (č. + D) - Kombinovaná forma studia (č.+K)
Denní forma studia Denní forma studia-pokračování Komb. forma studia-pokračování
1D kontrabas A 31D housle A 15K klavír = 16D
2D zpěv B 32D klarinet C 16K kytara C
3D bicí C 33D bicí Z 17K klavír A
4D zpěv A 34D zpěv B 18K zpěv A
5D bicí A 35D zpěv A 19K kontrabas A
6D zpěv C 36D zpěv N 20K Kytara A
7D zpěv N 37D zpěv B 21K kytara N
8D zpěv A 38D zpěv B 22K bicí N
9D klarinet A 39D viola A 23K housle A
10D zpěv A 40D zpěv B 24K zpěv B
11D trubka A 41D flétna A 25K zpěv B
12D tuba A 42D bicí N 26K klavír Z
13D klavír A 43D flétna Z 27K klarinet N
14D fagot A 44D housle A 28K violoncello A
15D kytara A 45D housle A 29K zpěv B
16D klavír A Kombinovaná forma studia 30K kytara A
17D zpěv B 1K zpěv B 31K bicí A
18D zpěv A 2K trombón A 32K zpěv N
19D zpěv C 3K trombón B 33K bicí N
20D zpěv A 14K bicí C 34K kytara N
21D zpěv A 5K zpěv B 35K zpěv A
22D zpěv B 6K klavír A 36K zpěv N
23D fagot A 7K bicí C 37K klavír N
24D zpěv C 8K Klavír A 38K zpěv A
25D hoboj A 9K zpěv B
26D zpěv B 10K kytara A
27D akordeon A 11K kontrabas N
28D housle A 12K bicí B
29D zpěv B 13K bicí B
30D varhany A 14K zpěv B
Legenda: A = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – byl(a) přijat(a) B = úspěšně vykonal(a) talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a) – byla dána přednost uchazečům, kteří lépe vyhověli přijímacím podmínkám C = nevykonal(a) úspěšně talentovou zkoušku – nebyl(a) přijat(a) O = řádně omluven(a) – náhradní termín talentové zkoušky N = nedostavil(a) se k talentové zkoušce Z = zrušil(a) účast na talentové zkoušce Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům, ostatním děkujeme za účast. Mgr. Jaromír Hönig v.r. ředitel konzervatoře Pardubice

Pořadí uchazečů TZ 2009 - studijní obor ZPĚV, Denní forma
Pč. Reg.č. Koef. Přijat x Nepřijat Poznámka
1 20D 106,0 Přijat
2 35D 94,25 Přijat
3 10D 88,5 Přijat
4 4D 85,75 Přijat
5 18D 85,75 Přijat
6 21D 79,25 Přijat
7 8D 77,0 Přijat
8 37D 76,5 Nepřijat náhradní termín 5. 2. 2009
9 22D 75,5 Nepřijat
10 34D 73,0 Nepřijat
11 26D 70,0 Nepřijat
12 29D 70,0 Nepřijat náhradní termín 5. 2. 2009
13 38D 67,5 Nepřijat
14 6D 57,5 Nepřijat
15 19D 55,25 Nepřijat
16 2D 55,0 Nepřijat
17 17D 52,0 Nepřijat
18 40D 50,75 Nepřijat
19 24D 45,0 Nepřijat
20 7D nedostavil se - neomluven
21 36D nedostavil se - neomluven

Pořadí uchazečů TZ 2009 - studijní obor ZPĚV, Kombinovaná forma
Pč. Reg.č. Koef. Přijat x Nepřijat Poznámka
1 18K 110,0 Přijat
2 38K 106,25 Přijat
3 35K 105,0 Přijat
4 25K 91,25 Nepřijat
5 14K 80,5 Nepřijat
6 5K 76,5 Nepřijat
7 29K 67,0 Nepřijat
8 9K 56,75 Nepřijat
10 1K 54,0 Nepřijat náhradní termín 5. 2. 2009
9 24K 27,5 Nepřijat
11 32K nedostavil se - neomluven
12 36K náhradní termín 5. 2. 2009 - nedostavil se

Pořadí uchazečů TZ 2009 - studijní obor HUDBA Denní forma
Reg.č. obor Koef. Přijat x Nepřijat Poznámka
1 31D housle 116,5 Přijat
2 39D viola 113,5 Přijat
3 27D akordeon 113,0 Přijat
4 2K trombon 112,5 Přijat
5 28D housle 112,5 Přijat
6 5D bicí 112,0 Přijat
7 6K klavír 111,5 Přijat
8 16D klavír 110,5 Přijat
9 28K violoncello 110,0 Přijat
10 1D kontrabas 109,0 Přijat
11 13D klavír 109,0 Přijat
12 21D tuba 107,0 Přijat
13 45D housle 104,0 Přijat
14 30D varhany 101,5 Přijat
15 11D trubka 99,0 Přijat
16 25D hoboj 98,0 Přijat
17 9D klarinet 97,5 Přijat
18 41D flétna 97,0 Přijat
19 23D fagot 96,5 Přijat
20 14D fagot 94,0 Přijat
21 44D housle 91,5 Přijat
22 15D kytara 82,0 Přijat
23 32D klarinet 60,5 Nepřijat
24 3D bicí 59,25 Nepřijat
25 33D bicí zrušil přihlášku
26 42D bicí nedostavil se - neomluven
27 43D flétna zrušil přihlášku

Pořadí uchazečů TZ 2009 - studijní obor HUDBA, Kombinovaná forma
Reg.č. obor Koef. Přijat x Nepřijat Poznámka
1 10K kytara 120,0 Přijat
2 8K klavír 119,5 Přijat
3 23K housle 113,0 Přijat
4 31K bicí 111,5 Přijat
5 17K klavír 108,5 Přijat
6 30K kytara 104,5 Přijat
7 19K kontrabas 104,0 Přijat
8 20K kytara 99,5 Přijat
9 3K trombón 84,0 Nepřijat
10 4K bicí 59,25 Nepřijat
11 13K bicí 42,5 Nepřijat
12 21K bicí 21,0 Nepřijat
13 16K kytara - 19,0 Nepřijat
14 21K kytara nedostavil se - neomluven
15 34k kytara nedostavil se - neomluven
16 7K bicí neukončil TZ
17 22K bicí nedostavil se - neomluven
18 33K bicí nedostavil se - neomluven
19 27K klarinet náhradní termín 5. 2. 2009 - nedostavil se
20 37K klavír nedostavil se - neomluven
21 26K klavír zrušil přihlášku
22 11K kontrabas nedostavil se - neomluven

1-10 of 22