17. 1. 2008 Přijímací řízení - Talentové zkoušky - v Konzervatoři Pardubice

přidáno: 19. 5. 2012 12:17, autor: Alois Mech

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky - dle § 88 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatoři stanoví Vyhláška č. 671/2004 Sb.:
a) Talentové zkoušky v konzervatořích se konají od 15. do 31. ledna v termínu stanoveném ředitelem školy (Vyhláška č. 671/2004 Sb. § 3 odst. 4.
b) Ředitel zveřejní do 7 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejném místě v budově školy a způsobem umožňující dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů:
- pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
- přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
- kritéria hodnocení
(Vyhláška č. 671/2004 Sb. § 4 odst. 1).
c) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.
(Vyhláška č. 671/2004 Sb. § 4 odst. 2).
Přijímací řízení v Konzervatoři Pardubice proběhlo ve dnech 15. a 16. ledna 2008. 17. ledna 2008 zasedala přijímací komise, která doporučila řediteli školy přijmout příslušný počet uchazečů dle výsledku talentové zkoušky.
d) Podle § 165 odst. 2, písm. f) školského zákona rozhoduje ředitel školy o přijetí ke vzdělávání v konzervatoři ve správním řízení. Podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci tohoto řízení, před vydáním rozhodnutí, právo nahlédnout do svého spisu a seznámit se s těmito podklady. Účastníci tak mohou učinit v pondělí 21. ledna 2008 v době 9.00 - 11.30 hod. a 13.00 - 15.30 hod. na studijním oddělení Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.
e) Ředitel školy v souladu s výše uvedenými právními předpisy zveřejní výsledky přijímacího řízení v Konzervatoři Pardubice do 7 dnů od konání zkoušek, t.j. nejpozději ve středu 23. ledna 2008 na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy: www.konzervatorpardubice.cz.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice